Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Ενημέρωση δικηγορικού γραφείου κ. Κόκκινου

Ενημέρωση δικηγορικού γραφείου κ. Κόκκινου

Αγαπητοί Συνομολογιούχοι,

Με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά, αναρτούμε την ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου που κέρδισε την πρώτη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της τράπεζας Κύπρου στην Αθήνα και άνοιξε το δρόμο για τη δικαίωση του αγώνα μας στα Ελληνικά δικαστήρια.


Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους πελάτες μας ότι η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εντολέων μας, η οποία είχε συζητηθεί την 04.09.2013 και αφορά στη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητού και ακίνητου περιουσιακού στοιχείου της Τράπεζας Κύπρου για τα τοξικά προϊόντα ΜΑΕΚ που είχε διαθέσει παραπλανητικά προτού καταρρεύσει, έγινε δεκτή. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την πρώτη υπόθεση του Γραφείου μας περί ΜΑΕΚ(/ΜΧ/ΜΑΚ) η οποία συζητήθηκε και μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών έγινε δεκτή από το κρίναν Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και δη για ολόκληρο το συνολικά αιτηθέν ποσό των €500.742,89.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Δικαστήριο, (επί λέξει) «[…] Οι αιτούντες έχουν απαίτηση από την πρώτη των καθ’ ων από τη σύμβαση για την παροχή μετατρέψιμων αξιογράφων ενισχυμένου κεφαλαίου, που παρουσιάστηκε ως ενδεδειγμένη από τους προστηθέντες υπαλλήλους της πρώτης των καθ’ ων τοποθέτηση των κεφαλαίων τους, χωρίς να γνωρίζουν οι αιτούντες τον υψηλότατο κίνδυνο στο οποίο έθεταν τις αποταμιεύσεις τους και χωρίς να σχετικά ενημερωθούν προς τούτο […]. Πιθανολογήθηκε ότι η περιουσιακή κατάσταση της πρώτης των καθ’ ων είναι επισφαλής, γεγονός που δημιουργεί κίνδυνο για την ικανοποίηση της αξίωσης των αιτούντων, διότι δεν πιθανολογήθηκε η φερεγγυότητά της. Πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμος και ο ισχυρισμός της πρώτης των καθ’ ων περί συντρέχοντος πταίσματος των αιτούντων, διότι δεν είχαν ενημερωθεί όπως έπρεπε να γίνει περί των κινδύνων της τοποθέτησης. […]» (απόφαση υπ’ αριθμ. 815/2014 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήματος ασφ/κών μέτρων).

Δηλαδή, με την ανωτέρω απόφαση καταφάθηκε (οιονεί δεδικασμένο) ότι η τέλεση αδικοπραξίας εκ μέρους της Τράπεζας, διά των (προστηθέντων-αδικοπρακτούντων ) υπαλλήλων της, πιθανολογήθηκε η επισφάλεια της περιουσιακής κατάστασής της (αντίθετα με τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς της Τράπεζας στο Δικαστήριο) καθώς και απορρίφθηκε η ένσταση περί συντρέχοντος πταίσματος των –αδαών περί τις δυνητικές συνέπειες της τοποθέτησης των κεφαλαίων τους– πελατών μας. Με ένα πολύ λακωνικό σκεπτικό, με την ως άνω απόφαση, απορρίφθηκε η αίτηση κατά το σκέλος που αφορούσε κατά της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία όμως έχει αναλάβει συμβατικά τα υποκαταστήματα της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα και τις εδώ συμβατικές υποχρεώσεις της (μεταξύ των οποίων και τα ΜΑΕΚ/ΜΑΚ/ΜΧ): αρμόδιο πλέον για την εμπεριστατωμένη κατάφαση της ευθύνης της τυγχάνει το επιληφθησόμενο Πρωτοδικείο, κατά την τακτική διαδικασία εκδίκασης της σχετικής αγωγής.

Η παραπάνω απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία και αποτελεί πρόκριμα για τις επερχόμενες ενέργειες του Γραφείου μας για τη δικαίωση των κατόχων ΜΑΕΚ/ΜΧ/ΜΑΚ.

EUROPEAN LEGAL CONSULTANCY - Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ [www.eurolegal.eu]

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.