Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


ΤΡΙΜ.ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2315/2020

Δικάσιμος: 24/10/2019
Αρ. Πιν: 19
Διάδικοι :ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
κατά «Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία LTD». Εισηγητής: Γαβριήλ Μαλλής.
-------------------------------------
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η υπ' αρ. έκθεσης κατάθεσης δικογράφου έφεση κατά της υπ' αρ. 3290/2017 οριστικής
 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε κατά την τακτική διαδικασία,
έχει ασκηθεί νομότυπα (άρθρα 495, 511, 513 παρ. 1 περ. β', 516 παρ. I, 517 ΚΠολΔ), και εμπρόθεσμα, εντός της προθεσμίας του άρθρου 518 § 2 ΚΠολΔ των δύο ετών από τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης καθόσον οι διάδικοι δεν επικαλούνται ούτε προκύπτει επίδοση της απόφασης αυτής. Δεδομένου ότι για το παραδεκτό της άσκησής της έχει κατατεθεί παράβολο 150 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 495 § 3 ΚΠολΔ, (βλ. την σχετική σημείωση της γραμματέως του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου επί του αντιγράφου της έφεσης), πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή η έφεση και να
ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της κατά την ίδια ως άνω τακτική διαδικασία (άρθρο 533 § 1 ΚΠολΔ).
Οι ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες με την υπ' αριθ. έκθεσης κατάθεσης αγωγή τους ενώπιον του Πολυμελούς   
Πρωτοδικείου Αθηνών, ισχυρίστηκαν, ότι το Μάιο του έτους 2011, ο πρώτος εξ αυτών τοποθέτησε σε ομόλογα έκδοσης της εναγομένης με την ονομασία «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου» (ΜΑΕΚ)

Διαβάστε Περισσότερα

Εφετειο Αθηνων 3255/2020


ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

15° Τμήμα

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Παρασκευή Ψυχογυιού, Πρόεδρο Εφετών, Ευτέρπη Κοτσίφη, Εφέτη, Ιωάννη Παπαϊωάννου, Εφέτη-Εισηγητή και από τη Γραμματέα Ελένη Μαχαίρα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 23.1.2020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της εκκαλούσας: Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (Λ.Τ.Δ.)» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Στασινού αριθ. 51 - Στρόβολος και είναι νομίμως εγκαταστημένη στην Ελλάδα δια του υποκαταστήματος της στην Αθήνα, λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθ. 192, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Μαρίας Φερφελή, με δήλωση του άρθρ. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Των εφεσίβλητων: 1) … και 46) …, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Μιχαήλ Μαρκουλάκου, με δήλωση του άρθρ. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Οι εφεσίβλητοι ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 2.12.2016 αγωγή τους, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθ. ./19.12.2016.

Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με την υπ' αριθ. 3840/2018 απόφαση του (τακτικής διαδικασίας), δέχθηκε εν μέρει την αγωγή.

Η εκκαλούσα προσβάλει την πιο πάνω απόφαση με την 29.1.2019 έφεση της, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθ. ./29.1.2019 και αντίγραφο αυτής στη γραμματεία του Εφετείου Αθηνών με αριθ. ./30.1.2019 και η συζήτηση της προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συζητήθηκε.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων δεν παραστάθηκαν στο ακροατήριο αλλά κατέθεσαν αντίστοιχες δηλώσεις του άρθρ. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ και προκατέθεσαν προτάσεις.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ Αριθ. Απόφασης: 218 Ετος: 2019

Δικαστήριο:     ΕΦΕΤΕΙΟ
Τόπος:     ΛΑΡΙΣΗΣ
Αριθ. Απόφασης:     218
Ετος:     2019
Περίληψη

Αδικοπραξία - Τράπεζες - Εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - Επενδύσεις - Ομόλογα - Ομόλογα διηνεκή - Μετατρέψιμα αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου - Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - Συμψηφισμός ζημίας και κέρδους - Τόκοι - Αιτιώδης συνάφεια -. Προϋποθέσεις αδικοπρακτικής ευθύνης και αποζημίωσης. Υποχρεώσεις Τράπεζας και Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για ενημέρωση και προστασία επενδυτών. "Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας", άλλως "διηνεκή" που παρέχουν στον κομιστή δικαίωμα υψηλών συνήθως τόκων, όχι όμως επιστροφής της αξίας τους σε κάποιο χρόνο λήξης τους, ενώ ο εκδότης διατηρεί δικαίωμα μονομερούς ανάκλησής τους, διό η χρήση και κυκλοφορία τους αποδίδει ψευδή, εικονική εικόνα, ικανή να παραπλανήσει ως προς τη νομική φύση και λειτουργία τους. Κατάρτιση ένδικης σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και συμβάσης αγοράς Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑ.Ε.Κ.) που δεν λειτουργούσαν ως προθεσμιακή κατάθεση με εγγυημένη επιστροφή κεφαλαίου, αλλά ήταν άληκτα και μονομερώς υποχρεωτικά μετατρέψιμα σε μετοχές. Αθέτηση υπό Τράπεζας καθήκοντος διαφώτισης και ορθής συμβουλευτικής καθοδήγησης της ενάγουσας ως προς την ασφάλεια κεφαλαίου. Αδικοπρακτική ευθύνη Τράπεζας καθόσον με απατηλή συμπεριφορά οργάνων της προκάλεσε στην άπειρη ενάγουσα - πελάτισσατην απόφαση επένδυσης στα άνω προιόντα,παριστώντας ότι αποτελούσαν ασφαλή τοποθέτηση με εγγυημένη επιστροφή κεφαλαίου και αποσιωπώντας τους κινδύνους. Αιτιώδης ζημία ενάγουσας, συνιστάμενη στην ονομαστική αξία που κατέβαλε για αγορά άνω προϊόντων, το οποίο απώλεσε λόγω υποχρεωτικής μετατατροπής τους σε μηδενισθείσες μετοχές της εναγόμενης Τράπεζας συνεπεία κακής οικονομικής κατάστασής της. Νομικά αβάσιμη ένσταση εναγομένων ότι εκ της ζημίας ενάγουσας πρέπει να αφαιρεθούν οι εισπραχθέντες τόκοι, καθόσον αυτοί είναι κέρδος από την κυριότητα των τίτλων προερχόμενο όχι από την ζημία εκ της απώλειας του κεφαλαίου αλλά από την παραχώρησή του στην τράπεζα που το εκμεταλλεύτηκε, διό μη αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ ζημίας και ωφέλειας.

Διαβάστε Περισσότερα

ΤρΕφΑθ 3526/2019

Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Τράπεζα - Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες - Αδικοπραξία -.

 Eυθύνη Τράπεζας από την παροχή επενδυτικών συμβουλών από τους προστηθέντες της. Προϋποθέσεις αδικοπρακτικής ευθύνης. Προστασία καταναλωτή. Προϋποθέσεις θεμελιώσεως της ευθύνης παρέχοντος υπηρεσίες. Παρέχων υπηρεσίες μπορεί να είναι και τράπεζα. Ο βλαπτόμενος και υφιστάμενος τη ζημία δύναται με αγωγή να αξιώσει την αποκατάστασή της. Αρχές που προβλέπονται στον Κώδικα δεοντολογίας ΕΠΕΥ. Υποχρέωση της τράπεζας κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών για παροχή ορθών και πλήρων συμβουλών. Ενημέρωση του καταναλωτή με τρόπο εύλογα κατανοητό και με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια. Συμβουλές προσαρμοσμένες στο πρόσωπο του εκάστοτε πελάτη. Ευθύνη εντολοδόχου.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 3526/2019

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(13° Τμήμα - Ενοχικό)

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Κυριάκο Φώσκολο, Πρόεδρο Εφετών, Κορνηλία Πανούτσου, Αικατερίνη Ντελή - Εισηγήτρια, Εφέτες και τον Γραμματέα Ιωάννη Διαμαντόπουλο.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 21 Φεβρουαρίου 2019, για να δικάσει την υπόθεση, στην οποία διάδικοι είναι:

 

ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΕΣ : 1) ... και 2) ... κάτοικοι αμφότεροι Θεσσαλονίκης επί της οδού Δημοκρίτου αριθ. 15, τους οποίους εκπροσώπησε στο Δικαστήριο, βάσει δηλώσεως κατ' άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔικ, ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους Μιχαήλ Μαρκουλάκος (Α.Μ Δ.Σ. Αθηνών 080275), ο οποίος κατέθεσε το υπ' αριθ. Π1893886 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δ.Σ Αθηνών.

 

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΕΣ : 1) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Α.Φ.Μ .) που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Σταδίου αριθ. 40 και εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο και 2) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (Α.Φ.Μ .), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πεσματζόγλου αριθ. 12 - 14 και εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο, ως καθολική διάδοχος, διά συγχωνεύσεως με απορρόφηση, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», τις οποίες εκπροσώπησε στο Δικαστήριο, βάσει δηλώσεως κατ' άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔικ, ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους Νικόλαος ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ (Α.Μ Δ.Σ. Αθηνών 11528), που κατέθεσε το υπ' αριθ. Π1878085 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δ.Σ Αθηνών.

Διαβάστε Περισσότερα

ΜΠρΑθ 259/2020

 Προστασία καταναλωτή - Αδικοπρακτική ευθύνη ΕΠΕΥ - Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Προσωρινή εκτελεστότητα - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.
Αδικοπρακτική ευθύνη ΕΠΕΥ λόγω παραβάσεως των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Δεοντολογίας ΕΠΕΥ αρχών. Υποχρέωση παρανομούσας τράπεζας σε αποζημίωση. Ευθύνη λόγω παροχής τραπεζικών επενδυτικών υπηρεσιών εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος της τράπεζας χαρακτηρίζεται ως καταναλωτής. Υποχρεώσεις προμηθευτή. Αίτημα για κήρυξη της απόφασης που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστής που ασκείται το πρώτον με τις προτάσεις. Παρεπόμενο δικονομικό ζήτημα ου μπορεί να συμπληρωθεί μεταγενέστερα. Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος του ενάγοντος στην έκταση της ζημίας του. Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Επένδυση σε ομόλογα. Αθέτηση εκ μέρους της τράπεζας του καθήκοντος διαφώτισης, παροχής συμβουλευτικής καθοδήγησης και προειδοποίηση του ενάγοντος πελάτη της σχετικά με την ασφάλεια του κεφαλαίου του. Πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων της τράπεζας και παράβαση Κανονισμού Δεοντολογίας ΕΠΕΥ. Επιδίκαση αποζημίωσης και εύλογου ποσού χρηματικής ικανοποίησης για τη ηθική βλάβη του ενάγοντος.

 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 259/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 Αποτελούμενο από τη Δικαστή Βασιλική Σιαχάμη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Παναγιώτα Στρατικοπούλου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στην Αθήνα, στις 18 Απριλίου 2019, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Διαβάστε Περισσότερα

ΕφΑθ 5431/2019

Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Ευθύνη Τράπεζας - Ευθύνη προστήσαντος – Αδικοπραξία -
Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες ο οποίος μπορεί να είναι και τράπεζα έναντι του πελάτη της. Προστασία καταναλωτή. Ευθύνη πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΠΕΥ. Ζητήματα ευθύνης πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρίας παροχής επενδυτικών συμβουλών, εάν, ενδεικτικώς, δεν εφιστούν εγγράφως την προσοχή του επενδυτή στους κινδύνους συγκεκριμένων επενδυτικών  επιλογών του, εάν δεν πραγματοποιούν - με κατάλληλη υποστήριξη των εξειδικευμένων συμβούλων τους - τεχνική ανάλυση της μελλοντικής κίνησης των περιλαμβανομένων στο προτεινόμενο επενδυτικό πρόγραμμα κινητών αξιών ή εάν δεν ενημερώνουν με απολύτως σαφή τρόπο τον επενδυτή ως προς τις αποδόσεις των προτεινομένων προς επένδυση τίτλων. Η παράβαση των διατάξεων αυτών συνιστά παρανομία υπό την έννοια της διατάξεως του άρθρου 914 του ΑΚ. Παραβίαση από αλλοδαπή τραπεζική εταιρία στοιχειωδών συναλλακτικών της υποχρεώσεων. Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds). Μη εκπλήρωση της υποχρεώσεως ενημερώσεως, διαφωτίσεως και παροχής κατάλληλης συμβουλής στους αντισυμβαλλομένους της επενδυτές-καταναλωτές της παρεχόμενης επενδυτικής υπηρεσίας. Ευθύνη προστήσαντος.
ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

14ο ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Νικόλαο Δαύρο, Πρόεδρο Εφετών, Βρυσηϊδα Θωμάτου, Βασιλική Βλαχοπαναγιώτου- Εισηγήτρια, Εφέτες και από τη Γραμματέα Ιωάννα Ξανθάκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις   7.2.2019, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση, μεταξύ: Της εκκαλούσας-εναγομένης :

Της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ   ΚΥΠΡΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΑ   ΕΤΑΙΡΙΑ   ΛΙΜΙΤΕΔ» και δ.τ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού ., Σ, με ΑΦΜ ., νομίμως εγκατεστημένης στην Ελλάδα δια του υποκαταστήματος της επί της ., Αθήνα και νομίμως εκπροσωπούμενης με ΑΦΜ ., η οποία εκπροσωπήθηκε από τις πληρεξούσιες δικηγόρους της Κωνσταντίνα Παναγοπούλου - Περέζ και Μαρία Φερφέλη με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ.
ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ-ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ    : 1. ... 24. ..., από τους οποίους ο μεν πρώτος εφεσίβλητος εμφανίσθηκε στο Δικαστήριο με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δημήτρια Βίτσιου και οι λοιποί εκπροσωπήθηκαν από την ίδια ως άνω πληρεξούσια δικηγόρο.

Διαβάστε Περισσότερα

Επικαιρη Νομολογια για ΜΑΕΚ : Τρ.Εφετειο Αθηνων 7120/2019

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 ΕφΑθ 7120/2019

 Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Ευθύνη τράπεζας - Προστασία καταναλωτή - Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες - Αδικοπραξία - Εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Αρχή αναλογικότητας -.

 Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες κατά το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή. Στην έννοια των παρεχόντων υπηρεσίες κατά την προαναφερθείσα διάταξη εμπίπτουν και οι τράπεζες, οι οποίες συνεπώς υπέχουν έναντι του καταναλωτικού κοινού συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας, η παραβίαση των οποίων συνιστά, εκτός της αθέτησης της σύμβασης και αδικοπραξία. Ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζημίας. Ο παρέχων τις υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας. Αδικοπρακτική συμπεριφορά προστηθέντων τράπεζας. Προσδιορισμός ύψους χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, ως γενική νομική αρχή και μάλιστα αυξημένης τυπικής ισχύος, υπό την έννοια ότι η σχετική κρίση του δικαστηρίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας.

 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΤΜΗΜΑ 16°

 Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Μαρία Καραγιάννη, Πρόεδρο Εφετών, Γεώργιο Κ. Σχοινοχωρίτη-Εισηγητή, Σοφία Λιγνού, Εφέτες και από τον Γραμματέα Μαρίνο Κλουβάτο.

Διαβάστε Περισσότερα

Αριθμός 536/2019 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α2' Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ιωσήφ Τσαλαγανίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αβροκόμη Θούα, Γεώργιο Αποστολάκη - Εισηγητή, Θεόδωρο Κανελλόπουλο και Κυριάκο Οικονόμου, Αρεοπαγίτες. ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 12 Νοεμβρίου 2018, με την παρουσία και της γραμματέως Θεοδώρας Παπαδημητρίου, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Της αναιρεσείουσας: ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας με την επωνυμία "...", που εδρεύει στην …. και εκπροσωπείται νόμιμα. Εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Νικόλαο Κανέλλια. Του αναιρεσιβλήτου: Ι. Ρ. του Κ., κατοίκου ... Εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κλεάνθη Βουλκίδη, με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 του Κ.Πολ.Δ.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 21-1-2014 αγωγή του ήδη αναιρεσιβλήτου, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρπενησίου. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 68/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας και 90/2017 του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 20-11-2017 αίτησή της. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο πληρεξούσιος της αναιρεσείουσας ζήτησε την παραδοχή της αίτησης και την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1109/2019

Δικαστήριο:     ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Τόπος:     ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:     1109
Ετος:     2019
Κείμενο Απόφασης

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α2'Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ιωσήφ Τσαλαγανίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αβροκόμη Θούα, Γεώργιο Αποστολάκη, Θεόδωρο Κανελλόπουλο - Εισηγητή και Κυριάκο Οικονόμου, Αρεοπαγίτες. ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 11 Φεβρουαρίου 2019, με την παρουσία και της γραμματέως Θεοδώρας Παπαδημητρίου, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Των αναιρεσειουσών: 1) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "..." και διακριτικό τίτλο "...", που εδρεύει στο Δήμο … και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "..." ως καθολικής διαδόχου με απορρόφηση της "...", που εδρεύει στην …και εκπροσωπείται νόμιμα. Εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Νικόλαο Κανέλλια, με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 του Κ.Πολ.Δ. Των αναιρεσιβλήτων: 1) Ι. Π. του Λ., 2) Α. Π. του Β., 3) Σ. Κ., 4) Ζ. Κ., 5) Ν. Κ., 6) Σ. Κ., 7) Δ. Π., 8) Π. Ν. του Α. και 9) Δ. Ν. του Α., κατοίκων .... Εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Δημήτριο Μπουμπουρή, ο οποίος ανακάλεσε την από 8-2-2019 δήλωσή του για παράσταση με το άρθρο 242 παρ.2 του Κ.Πολ.Δ. και παραστάθηκε στο ακροατήριο. Στο σημείο αυτό ο πληρεξούσιος των αναιρεσιβλήτων δήλωσε στο ακροατήριο ότι διορθώνει το επώνυμο της πρώτης αναιρεσίβλητης από το εσφαλμένο Π. στο ορθό Π.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 18-5-2016 αγωγή των ήδη αναιρεσιβλήτων, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκε η απόφαση 11984/2017 του ίδιου Δικαστηρίου, την αναίρεση της οποίας ζητούν οι αναιρεσείουσες με την από 22-2-2018 αίτησή τους. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο πληρεξούσιος των αναιρεσιβλήτων ζήτησε την απόρριψη της αίτησης και την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

Διαβάστε Περισσότερα

Επικαιρη Νομολογια για ΜΑΕΚ : Τρ.Εφετειο Αθηνων 4250/2019

TO ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Τακτική διαδικασία)

Τμήμα 15ο

 Αποτελούμενο από τους Δικαστές: Αικατερίνη Ρέτσα, Πρόεδρο Εφετών, Μαρία Παπακωνσταντίνου και Γεώργιο Αλμπουρα (Εισηγητή), Εφέτες, και από τον Γραμματέα Μαρίνο Κλουβάτο.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 13 Δεκεμβρίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Διάδικοι Α'
Των καλούντων - εφεσίβλητων: 1) … και 32) …, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Μιχαήλ Μαρκουλάκο.

κατα
Της καλούμενης - εκκαλούσας: Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ » και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», νομίμως εκπροσωπούμενης, που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου και εγκατεστημένης στην Ελλάδα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τις πληρεξούσιες δικηγόρους της Μαρία Φερφελή και Γεωργία Ζολώτα.

Οι καλούντες, μαζί με την κάτωθι Β' εκκαλούσα, με τη με ΓΑΚ ./2017 και ΕΑΚ ./2017 αγωγή τους προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά της καλούμενης, ζήτησαν να γίνουν δεκτά τα αναφερόμενα σε αυτήν.

 Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εξέδωσε τη με αριθμό 4171/2017 οριστική του απόφαση, με την οποία δέχθηκε ως προς του καλούντες την αγωγή.

Διαβάστε Περισσότερα

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.