Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


ΕφΑθ 4387/2022

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ « ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»


Σύνθετα και άληκτα (perpetual) χρηματοοικονομικά προϊόντα (ΜΑΕΚ) - Συσχετισμός ανάληψης κινδύνου και προσδοκώμενης απόδοσης (δυσαναλογία των εκατέρωθεν παροχών) - Εκμετάλλευση της πληροφοριακής ασυμμετρίας μεταξύ της εκδότριας και των επενδυτών-καταναλωτών - Υποχρέωση αποκάλυψης της σύγκρουσης συμφερόντων (ρητά και στο άρ. 13 Ν. 3606/2007) -.

 

Η ίδια η αγορά των προϊόντων είναι το αποτέλεσμα της πλημμελούς πληροφόρησης και συμβουλής από την τράπεζα. Κατ’ εφαρμογή της θεωρίας της διαφοράς (σύγκριση υποθετικής με υπάρχουσα περιουσιακή κατάσταση) η αποκαταστατέα ζημία ταυτοποιείται στο ύψος των χρηματικών ποσών που οι ενάγοντες τοποθέτησαν στη συγκεκριμένη επένδυση (θετική ζημία) και αποκαθίσταται μέσω της απόδοσής τους. Χρονική σύμπτωση μεταξύ του ζημιογόνου γεγονότος και της προκληθείσας εξ αυτού ζημίας. Το επελθόν αποτέλεσμα της ζημίας δεν επηρεάζεται ως προς την επέλευσή της από νομικά αδιάφορα μεταγενέστερα του χρόνου επέλευσης της ζημίας γεγονότα.

 

 

Αριθμός Απόφασης 4387/2022

ΤO ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(13οΤμήμα)

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Φίλιππο Μανώλαρο, Πρόεδρο Εφετών, Χαρίκλεια Τσαγγαρού και Κωνσταντίνα Λέκκου [Εισηγήτρια], Εφέτες, και τον Γραμματέα Νικόλαο Χρονά.

 

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠ 1182/2021

Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της υπαίτιας και παράνομης συμπεριφοράς της τράπεζας και της ζημίας των εναγόντων –

Τοποθέτηση κεφαλαίων σε άληκτους υβριδικούς τίτλους τράπεζας -. Η ζημία συνίσταται στα χρηματικά ποσά που διέθεσαν οι ενάγοντες και επήλθε κατά τον χρόνο αγοράς των τίτλων συνεπεία της πλημμελούς πληροφόρησης, συμβουλής και αδικοπρακτικής συμπεριφοράς της εκδότριας τράπεζας. Η ίδια η αγορά των επενδυτικών προϊόντων είναι το επιζήμιο αποτέλεσμα του σφάλματος της τράπεζας. Χρονική σύμπτωση μεταξύ ζημιογόνου γεγονότος και προκληθείσας εξ αυτού ζημίας. Εφαρμογή της θεωρίας της διαφοράς. Η αποκαταστατέα ζημία, που συνδέεται αιτιωδώς με τις παράνομες πράξεις της αναιρεσείουσας, ταυτοποιείται στο ύψος των χρηματικών ποσών που οι ενάγοντες τοποθέτησαν στη συγκεκριμένη επένδυση (θετική ζημία) και αποκαθίσταται μέσω της απόδοσής τους. Πρόδηλη πλήρωση του αιτιώδους συνδέσμου ανάμεσα στο νόμιμο λόγο ευθύνης και στη ζημία, αφού χωρίς τη συγκεκριμένη πράξη δεν θα είχαν επενδυθεί τα ποσά και θα είχε αποφευχθεί η ζημία. Το επελθόν αποτέλεσμα της ζημίας δεν επηρεάσθηκε ως προς την επέλευσή της από τον, μεταγενέστερο, ειδικό νόμο της 22.3.2013 «περί Εξυγίανσης Τραπεζικών και Άλλων Ιδρυμάτων» και τα κατʼ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα Διατάγματα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την θέση της τράπεζας σε εξυγίανση και την μετατροπή των τίτλων σε μετοχές. Τα γεγονότα του 2013 αποτελούν γεγονότα αδιάφορα για το κρίσιμο ζήτημα της αιτιώδους συνάφειας, ως μεταγενέστερα του χρόνου επέλευσης της ζημίας. Η κεφαλαιακή ανεπάρκεια της τράπεζας προκάλεσε την κρατική παρέμβαση και όχι η κρατική παρέμβαση την ανεπάρκεια.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠ 459/2021

Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας στα πλαίσια πλημμελούς εκπλήρωσης σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από τράπεζα

Υποχρέωση της Τράπεζας για ενημέρωση των συναλλασσομένων, ανεξαρτήτως προέλευσης και βαθμού εμπειρίας, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει ειδικές επί σύνθετων ομολόγων πληροφορίες, ούτως ώστε να διευκολύνεται η συγκρισιμότητα των προϊόντων αυτών με ομοειδή, αμιγώς καταθετικά ή αμιγώς επενδυτικά, καθώς και η κατανόηση των πιθανών ειδικά ισχυόντων γι’ αυτά κινδύνων και της αναμενόμενης απόδοσής τους, δυνάμει της υπ’ αρ. 2501/31.10.2002 Πράξης του Διοικητή της ΤτΕ. Ύπαρξη πρόστησης υπαλλήλου Τράπεζας, κατ’ άρθρο 922 ΑΚ, κατά την προώθηση επενδυτικών προϊόντων στα πλαίσια καθηκόντων παροχής τραπεζικών επενδυτικών υπηρεσιών που της είχαν ανατεθεί από την Τράπεζα, αποσκοπώντας στη διεκπεραίωση υποθέσεων της, δεδομένου ότι η αδικοπραξία τελούσε σε εσωτερική συνάφεια με καθήκοντα που της είχαν ανατεθεί. Σύνθετα τραπεζικά προϊόντα είναι τόσο τα άληκτα ομόλογα (perpetual bonds) όσο και τα λοιπά μειωμένης εξασφάλισης επενδυτικά προϊόντα . Οι οικονομικές σπουδές και η προηγούμενη επενδυτική εμπειρία δεν απαλλάσουν την τράπεζα από τις υποχρεώσεις ειδικής ενημέρωσης του πελάτη τους .  Η αμελής συμπεριφορά της προστηθείσας υπαλλήλου, η οποία συνιστά παρανομία, ήταν κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας πρόσφορη να προκαλέσει το ζημιογόνο αποτέλεσμα το οποίο και προκάλεσε. Το ύψος της θετικής ζημίας του επενδυτή/καταναλωτή συνίσταται στην αδυναμία του να εισπράξει το επενδεδυμένο κεφάλαιό του για λόγους που αφορούν τη φύση των επενδυτικών προϊόντων. Απορρίπτει αναίρεση κατά της 4281/2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

Αριθμός 459/2021

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ TOY ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α2' Πολιτικό Τμήμα
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Αποστολάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Θεόδωρο Κανελλόπουλο, Αικατερίνη Κρυσταλλίδου, Μυρσίνη Παπαχίου - Εισηγήτρια και Ιωάννη Δουρουκλάκη, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημα του, στις 9 Νοεμβρίου 2020, με την παρουσία και της γραμματέως Θεοδώρας Παπαδημητρίου, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠ 1163/2020

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Καθήκον παροχής συμβουλών - Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (Perpetual bonds) - Αδικοπρακτική ευθύνη τράπεζας - Αποζημίωση - Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος -.

Αδικοπρακτική ευθύνη τράπεζας κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του προστηθέντος υπαλλήλου της τράπεζας ο οποίος είχε νόμιμη υποχρέωση παρέχοντας συμβουλές για την επένδυση σε ορισμένο επενδυτικό προϊόν να προβεί σε πλήρη ενημέρωση του επενδυτή πράγμα το οποίο παρέλειψε να κάνει. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της υπαίτιας και παράνομης συμπεριφοράς και της ζημίας του επενδυτή, συνιστάμενης στην απώλεια του επενδυθέντος κεφαλαίου του. Απόρριψη ένστασης συντρέχοντος πταίσματος. Υπολογισμός αποζημίωσης όταν ο υπόχρεος να αποζημιώσει τον ζημιωθέντα είναι και ο ίδιος υπόχρεος να χορηγήσει στον ζημιωθέντα και την ωφέλεια. Απόρριψη αναιρετικών λόγων από τους αριθ. 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.
 
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α1' Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Αλτάνα Κοκκοβού, Αντιπρόεδρο τοϋ Αρείου Πάγου, Γεώργιο Χριστοδούλου, Βασίλειο Μαχαίρα, Ευδοξία Κιουπτσίδου Στρατουδάκη - Εισηγήτρια και Ιωάννα Κλάπα - Χριστοδουλέα, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στις 5 Οκτωβρίου 2020, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αναιρεσείουσας: Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERG AS IAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EUROBANK ERGASIAS», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Σπυρίδωνα Λάλα και κατέθεσε προτάσεις.
Του αναιρεσιβλήτου: ..., κατοίκου Λάρισας, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κλεάνθη Βουλκίδη με δήλωση κατ' άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ και κατέθεσε προτάσεις.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 25/9/2013 αγωγή του ήδη αναιρεσιβλήτου, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 277/2017 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 227/2019 του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 19/7/2019 αίτηση της.

 Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω.

Ο πληρεξούσιος της αναιρεσείουσας ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως και την καταδίκη του αντίδικου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε Περισσότερα

46/2020 -Μον.Εφετειο Λαμιας

Προστασία καταναλωτών - Γενικοί Όροι Συναλλαγών - Παροχή τραπεζικών επενδυτικών υπηρεσιών - Αδικοπρακτική ευθύνη τράπεζας -. Καταχρηστικός και συνεπώς άκυρος είναι κάθε ΓΟΣ, ο οποίος χωρίς επαρκή και εύλογη αιτία αποκλίνει από ουσιώδες βασικές αξιολογήσεις του ενδοτικού δικαίου, δηλαδή από τυπικές και συναλλακτικά δικαιολογημένες προσδοκίες του πελάτη. Ευθύνη τράπεζας λόγω παροχής τραπεζικών επενδυτικών υπηρεσιών εφόσον ο αντισυμβαλλόμενός της χαρακτηρίζεται ως καταναλωτής. Παράβαση εκ μέρους τράπεζας της υποχρέωσης ενημέρωσης του επενδυτή. Συνιστά παράνομη συμπεριφορά της εκδότριας τράπεζας και ιδρύει ευθύνη της για αποζημίωση του επενδυτή. Αδικοπρακτική ευθύνη τράπεζας διότι διά της απατηλής συμπεριφοράς οργάνου της προκάλεσε με δόλο στους ενάγοντες οι οποίοι τύγχαναν συντηρητικοί επενδυτές την απόφαση επένδυση σε συγκεκριμένα προϊόντα, παριστώντας εν γνώση της ψευδή γεγονότα ως αληθή.
Κείμενο Απόφασης

Αριθμός 46/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

(Μεταβατική έδρα Λιβαδειάς)

Συγκροτούμενο από τη Δικαστή Αικατερίνη Λεμπιδάκη, Εφέτη, που ορίστηκε από την Πρόεδρο Εφετών και τη Γραμματέα Όλγα Μπάκα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 2 Νοεμβρίου 2020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ-ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης τραπεζικής με την επωνυμία «...» και δ.τ. «...», που στη Λευκωσία Κύπρου (...), είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα δια του υποκαταστήματος της επί της οδού ..., νόμιμα εκπροσωπούμενη και εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τις πληρεξουσίους δικηγόρους Μαρία ΦΕΡΦΕΛΗ (Δ. Σ Αθηνών) και Κων/νας ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΡΕΖ (Δ.Σ Αθηνών) με την από 30.10.2020 δήλωση.

ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ - ΚΑΘ' ΩΝ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΦΕΣΕΩΣ: ... κατοίκου 2) ... κατοίκου 3) ... κατοίκου Λιβαδειάς, 4) ... κατοίκου Λιβαδειάς, ως μοναδικών εξ αδιαθέτου κληρονόμων οι 2η, 3ος και 4η εξ αυτών του ... κατοίκου και 6) ... κατοίκου Λιβαδειάς, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στο Δικαστήριο από τους πληρεξουσίους δικηγόρους Κωνσταντίνου Γαλανού (Δ. Σ Λιβαδειάς) με την από 30.10.2020 δήλωση και Δομίνικου Αρβανίτη (Δ. Σ Αθηνών) με την από 30.10.2020 δήλωση.

Διαβάστε Περισσότερα

ΜΠρΑθ 1422/2021

Τράπεζες - Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds) - Προστασία καταναλωτών - Αδικοπρακτική ευθύνη -.
 

Ευθύνη τραπεζών από επενδυτικές υπηρεσίες. Ευθύνη πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρίας παροχής επενδυτικών συμβουλών αν δεν εφιστούν εγγράφως την προσοχή του επενδυτή τους στους κινδύνους συγκεκριμένων επενδυτικών επιλογών του, ή αν δεν ενημερώνουν με απολύτως σαφή τρόπο τον επενδυτή ως προς τις αποδόσεις των προτεινομένων προς επένδυση τίτλων. Η παράβαση των οικείων διατάξεων συνιστά παρανομία κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 914 ΑΚ και υποχρεώνει την παρανομούσα τράπεζα σε αποζημίωση. Τούτο ισχύει ιδίως για τα λεγόμενα ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds). Παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας μέσω των προστηθέντων υπαλλήλων της. Παράβαση των οικείων διατάξεων του ν. 3606/2007, της απόφασης 1/452/1/11/2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του νόμου περί προστασίας καταναλωτών και των οικείων διατάξεων του ΑΚ. Οι προστηθέντες της αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας τραπεζικοί υπάλληλοι δολίως προκάλεσαν στους επενδυτές την απόφαση να επενδύσουν το εις χρήμα κεφάλαιό τους σε επενδυτικά προϊόντα, παριστώντας σε αυτούς ψευδώς ότι αυτά αποτελούν ασφαλή για το κεφάλαιό τους επενδυτική επιλογή ενώ σαφώς γνώριζαν ότι αυτό δεν ισχύει και περαιτέρω επιμελώς αποσιώπησαν τους κινδύνους των συγκεκριμένων επενδυτικών προϊόντων.
 
 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 1422/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Γεωργία Σαββοπούλου.
 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 9 Οκτωβρίου 2020, για να δικάσει την υπόθεση:
 

ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (Λ.ΤΔ.)» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου (Στασινού αριθ.51, Στρόβολος), νομίμως εκπροσωπούμενης με ΑΦΜ ..., και είναι νομίμως εγκατεστημένη στην Ελλάδα διά του υποκαταστήματος της επί της Λ. Αλεξάνδρας αριθ.192, με ΑΦΜ ., η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας Φερφέλη (AM 026181 ΔΣΑ), βάσει δήλωσης.
 

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1136/2020

1136/2020

TO ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ TOY ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

A1' Πολιτικό Τμήμα
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Αλτάνα Κοκκοβού, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αγγελική Τζαβάρα, Θωμά Γκατζογιάννη, Χρήστο Τζανερρίκο, και Γεώργιο Χριστοδούλου - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, στις 2 Δεκεμβρίου 2019, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της αναιρεσείουσας: Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ (Λ.Τ.Δ.)» και διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Κωνσταντίνο Παπαδιαμάντη και Μαρία Φερφέλη και κατέθεσε προτάσεις.
Των αναιρεσιβλήτων: 1)  2) 3) 4) 5) 6 ) 7) , οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους Μιχαήλ Μαρκουλάκο και Ευαγγελία Καούρη και κατέθεσαν προτάσεις.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 20/1/2014 αγωγή των ήδη αναιρεσιβλήτων, που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 3962/2015 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 2366/2018 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 23/10/2018 αίτησή της και τους από 22/10/2019 πρόσθετους λόγους αυτής.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω.
Οι πληρεξούσιοι της αναιρεσείουσας ζήτησαν την παραδοχή της αιτήσεως και των πρόσθετων λόγων αυτής, οι πληρεξούσιοι των παραστάντων αναιρεσιβλήτων την απόρριψή τους και καθένας την καταδίκη του αντίδικου μέρους στη δικαστική δαπάνη.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΡΙΜ.ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2315/2020

Δικάσιμος: 24/10/2019
Αρ. Πιν: 19
Διάδικοι :ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
κατά «Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία LTD». Εισηγητής: Γαβριήλ Μαλλής.
-------------------------------------
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η υπ' αρ. έκθεσης κατάθεσης δικογράφου έφεση κατά της υπ' αρ. 3290/2017 οριστικής
 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε κατά την τακτική διαδικασία,
έχει ασκηθεί νομότυπα (άρθρα 495, 511, 513 παρ. 1 περ. β', 516 παρ. I, 517 ΚΠολΔ), και εμπρόθεσμα, εντός της προθεσμίας του άρθρου 518 § 2 ΚΠολΔ των δύο ετών από τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης καθόσον οι διάδικοι δεν επικαλούνται ούτε προκύπτει επίδοση της απόφασης αυτής. Δεδομένου ότι για το παραδεκτό της άσκησής της έχει κατατεθεί παράβολο 150 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 495 § 3 ΚΠολΔ, (βλ. την σχετική σημείωση της γραμματέως του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου επί του αντιγράφου της έφεσης), πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή η έφεση και να
ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της κατά την ίδια ως άνω τακτική διαδικασία (άρθρο 533 § 1 ΚΠολΔ).
Οι ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες με την υπ' αριθ. έκθεσης κατάθεσης αγωγή τους ενώπιον του Πολυμελούς   
Πρωτοδικείου Αθηνών, ισχυρίστηκαν, ότι το Μάιο του έτους 2011, ο πρώτος εξ αυτών τοποθέτησε σε ομόλογα έκδοσης της εναγομένης με την ονομασία «Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου» (ΜΑΕΚ)

Διαβάστε Περισσότερα

Εφετειο Αθηνων 3255/2020


ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

15° Τμήμα

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Παρασκευή Ψυχογυιού, Πρόεδρο Εφετών, Ευτέρπη Κοτσίφη, Εφέτη, Ιωάννη Παπαϊωάννου, Εφέτη-Εισηγητή και από τη Γραμματέα Ελένη Μαχαίρα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 23.1.2020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της εκκαλούσας: Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (Λ.Τ.Δ.)» και το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Στασινού αριθ. 51 - Στρόβολος και είναι νομίμως εγκαταστημένη στην Ελλάδα δια του υποκαταστήματος της στην Αθήνα, λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθ. 192, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Μαρίας Φερφελή, με δήλωση του άρθρ. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Των εφεσίβλητων: 1) … και 46) …, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Μιχαήλ Μαρκουλάκου, με δήλωση του άρθρ. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Οι εφεσίβλητοι ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 2.12.2016 αγωγή τους, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθ. ./19.12.2016.

Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με την υπ' αριθ. 3840/2018 απόφαση του (τακτικής διαδικασίας), δέχθηκε εν μέρει την αγωγή.

Η εκκαλούσα προσβάλει την πιο πάνω απόφαση με την 29.1.2019 έφεση της, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθ. ./29.1.2019 και αντίγραφο αυτής στη γραμματεία του Εφετείου Αθηνών με αριθ. ./30.1.2019 και η συζήτηση της προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συζητήθηκε.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων δεν παραστάθηκαν στο ακροατήριο αλλά κατέθεσαν αντίστοιχες δηλώσεις του άρθρ. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ και προκατέθεσαν προτάσεις.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ Αριθ. Απόφασης: 218 Ετος: 2019

Δικαστήριο:     ΕΦΕΤΕΙΟ
Τόπος:     ΛΑΡΙΣΗΣ
Αριθ. Απόφασης:     218
Ετος:     2019
Περίληψη

Αδικοπραξία - Τράπεζες - Εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - Επενδύσεις - Ομόλογα - Ομόλογα διηνεκή - Μετατρέψιμα αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου - Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - Συμψηφισμός ζημίας και κέρδους - Τόκοι - Αιτιώδης συνάφεια -. Προϋποθέσεις αδικοπρακτικής ευθύνης και αποζημίωσης. Υποχρεώσεις Τράπεζας και Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για ενημέρωση και προστασία επενδυτών. "Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας", άλλως "διηνεκή" που παρέχουν στον κομιστή δικαίωμα υψηλών συνήθως τόκων, όχι όμως επιστροφής της αξίας τους σε κάποιο χρόνο λήξης τους, ενώ ο εκδότης διατηρεί δικαίωμα μονομερούς ανάκλησής τους, διό η χρήση και κυκλοφορία τους αποδίδει ψευδή, εικονική εικόνα, ικανή να παραπλανήσει ως προς τη νομική φύση και λειτουργία τους. Κατάρτιση ένδικης σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και συμβάσης αγοράς Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑ.Ε.Κ.) που δεν λειτουργούσαν ως προθεσμιακή κατάθεση με εγγυημένη επιστροφή κεφαλαίου, αλλά ήταν άληκτα και μονομερώς υποχρεωτικά μετατρέψιμα σε μετοχές. Αθέτηση υπό Τράπεζας καθήκοντος διαφώτισης και ορθής συμβουλευτικής καθοδήγησης της ενάγουσας ως προς την ασφάλεια κεφαλαίου. Αδικοπρακτική ευθύνη Τράπεζας καθόσον με απατηλή συμπεριφορά οργάνων της προκάλεσε στην άπειρη ενάγουσα - πελάτισσατην απόφαση επένδυσης στα άνω προιόντα,παριστώντας ότι αποτελούσαν ασφαλή τοποθέτηση με εγγυημένη επιστροφή κεφαλαίου και αποσιωπώντας τους κινδύνους. Αιτιώδης ζημία ενάγουσας, συνιστάμενη στην ονομαστική αξία που κατέβαλε για αγορά άνω προϊόντων, το οποίο απώλεσε λόγω υποχρεωτικής μετατατροπής τους σε μηδενισθείσες μετοχές της εναγόμενης Τράπεζας συνεπεία κακής οικονομικής κατάστασής της. Νομικά αβάσιμη ένσταση εναγομένων ότι εκ της ζημίας ενάγουσας πρέπει να αφαιρεθούν οι εισπραχθέντες τόκοι, καθόσον αυτοί είναι κέρδος από την κυριότητα των τίτλων προερχόμενο όχι από την ζημία εκ της απώλειας του κεφαλαίου αλλά από την παραχώρησή του στην τράπεζα που το εκμεταλλεύτηκε, διό μη αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ ζημίας και ωφέλειας.

Διαβάστε Περισσότερα

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.