Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Υποχρέωση ενημέρωσης ανάλογα με τον πελάτη και ανάλογα με το επενδυτικό προϊόν.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης: 6915/2014

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Δήμητρα Κάββουρα, Πρωτόδικη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και το Γραμματέα Ηλία Ηλιάδη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 10-4-2014 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ενάγοντος: ................, κατοίκου Αθηνών, οδός ................ αριθ. ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δομίνικου Αρβανίτη.

Της εναγομένης: ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «................», η οποία απορρόφησε την εταιρεία «................», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, ................ αριθ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Εμμανουήλ Κόμη.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 26-9-2011 αγωγή του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου (αριθ. καταθ. δικογράφου 13271/2011), προσδιορίστηκε για συζήτηση κατά τη σημερινή δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταργηθέντος σήμερα Κανονισμού Δεοντολογίας των Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΔΕΠΕΥ), ο οποίος κυρώθηκε με την υπ` αριθμόν 122/1997 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ Β` 340/24.4.1997), δυνάμει νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως από το άρθρο 7 του Ν 2396/1996 και ο οποίος τύγχανε εφαρμοστέος κατά τον χρόνο συνομολόγησης της επίδικης σύμβασης, κύρια υποχρέωση της εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών, είναι κατ` αρχήν η παροχή ορθών και πλήρων συμβουλών.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΠρΑθ 1470/2017

Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (Cocos). Πλημμελής παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Μη συνυπολογισμός των τόκων στη ζημία των εναγόντων.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1470/2017

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Αγγελική Τσώλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Χριστίνα Ρούτη, Πρωτοδίκη και Ελισσάβετ Σπυροπούλου, Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Μαριάνθη Μισαηλίδου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 6 Απριλίου 2016, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) ... και 18) ... οι οποίοι παραστάθηκαν στο Δικαστήριο διά των πληρεξουσίων δικηγόρων Μιχαήλ Μαρκουλάκου και Ευαγγελίας Καούρη.
ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) Της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία,

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», νομίμως εκπροσωπούμενης, εδρεύουσας στην Αγ. Παρασκευή Λευκωσίας Κύπρου, επί της οδού Στασίνου αρ. 51 και νομίμως εγκατεστημένης στην Ελλάδα, επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αρ. 192, η οποία παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων της Μαρίας Φερφέλη και Κωνσταντίνου Παπαδιαμάντη 2) ... κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός ... ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ελένης Βαλσαμίδη και 3) ..., κατοίκου Ραφήνας Αττικής, οδός ... ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Ευάγγελου Μαλάμη.

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δικαστήριο: ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 3961 Ετος: 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Δικαστήριο:     ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος:     ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:     3961
Ετος:     2015
Περίληψη
Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (Cocos). Πλημμελής παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Μη συνυπολογισμός των τόκων στη ζημία των εναγόντων.

Κείμενο Απόφασης
 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
Αριθμός Απόφασης 3961/2015
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τους Δικαστές Παναγιώτη Κατσικερό, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Πέλια Τζανετή , Πρωτοδίκη και Παναγιώτα Σπανού, Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια και από την Γραμματέα Όλγα Οικονόμου.

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δικαστήριο: ΕΦΕΤΕΙΟ Τόπος: ΛΑΡΙΣΗΣ Αριθ. Απόφασης: 296 Ετος: 2016

Περίληψη

Αρχές λειτουργίας Εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά τον Κώδικα δεοντολογίας.

Αδικοπρακτική ευθύνη τράπεζας αν δεν εφιστά εγγράφως την προσοχή επενδυτή στους κινδύνους επιλογών και δεν ενημερώνει με σαφήνεια για τις αποδόσεις προτεινομένων τίτλων. Τα «ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας» ή «διηνεκή» ή «αιώνια» συνιστούν ομολογίες που εκδίδονται ως αξιόγραφα επί σύναψης ομολογιακού δανείου από ανώνυμη εταιρία ή κράτος και παρέχουν στον κομιστή δικαίωμα απόληψης συμβατικών (υψηλών) τόκων, όχι όμως και επιστροφής της καταβεβλημένης αξίας τους σε κάποιο απώτερο χρόνο λήξης τους, ενώ ο εκδότης διατηρεί δικαίωμα μονομερούς ανάκλησης αυτών ελεύθερα. Χαρακτηρισμός άνω τίτλων ως υβριδικών, καθώς παρουσιάζουν ομοιότητες με τα ομόλογα ομολογιακών δανείων αλλά δεν ταυτίζονται. Δεν είναι απλά επενδυτικά προϊόντα, διό οι συναφείς ανώνυμες εταιρίες επενδυτικών υπηρεσιών έχουν αυξημένη υποχρέωση ενημέρωσης του επενδυτή, καθόσον η χρήση και κυκλοφορία ως ομολόγων ομολογιακού δανείου αποδίδει ψευδή εικόνα, ικανή να παραπλανήσει και τον βαθυγνώστη επενδυτή. Συνυπολογισμός ωφέλειας και ζημίας, κατ' ένσταση. Όταν ο υπόχρεος αποζημίωσης είναι και ο ίδιος υπόχρεος να χορηγήσει στον ζημιωθέντα και την ωφέλεια, μπορεί να μην δικαιολογείται κατά την καλή πίστη ο συνυπολογισμός ωφέλειας στη ζημία, μήτε το κέρδος από το ζημιογόνο γεγονός να αποβεί σε ωφέλεια του ζημιώσαντος Οι τόκοι και το ειδικό μέρισμα που έλαβαν οι ενάγοντες ως απόδοση χρεογράφων είναι μεν κέρδος εξ ειδικών τίτλων, όχι όμως από τη ζημία τους εξαιτίας της απώλειας κεφαλαίου τους αλλά από την παραχώρηση αυτού στην τράπεζα που το εκμεταλλεύθηκε, διό δικαιούνται να το κρατήσουν ως απότοκο της σύμβασης. Συντρέχον πταίσμα εναγόντων στην έκταση της ζημίας αφού καίτοι είχαν ενημερωθεί για την κακή πορεία επενδύσεων και την συμφέρουσα, ενόψει οικονομικής κρίσης, πρόταση της εκδότριας για προαιρετική εξαγορά τίτλων τους στο 40% της ονομαστικής αξίας, ουδέν έπραξαν για περιορισμό της ζημίας.

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δικαστήριο: ΕΦΕΤΕΙΟ Τόπος: ΛΑΡΙΣΗΣ Αριθ. Απόφασης: 5 Ετος: 2016

Περίληψη

Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια - Επενδύσεις - Εταιρίες επενδυτικών υπηρεσιών - Κώδικας δεοντολογίας - Τράπεζα - Ευθύνη Τράπεζας - Καταναλωτής - Ομόλογα - Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας - Ομόλογα άληκτα - Ενημέρωση επενδυτών -. Αιτιώδης συνάφεια αν η αδικοπρακτική συμπεριφορά ήταν πρόσφορη να επιφέρει την προκληθείσα ζημία. Αρχές λειτουργίας Εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά τον Κώδικα δεοντολογίας. Αδικοπρακτική ευθύνη τράπεζας αν δεν εφιστά εγγράφως την προσοχή του επενδυτή στους κινδύνους επιλογών του, δεν πραγματοποιεί τεχνική ανάλυση της μελλοντικής κίνησης των κινητών αξιών του προτεινόμενου επενδυτικού προγράμματος και δεν ενημερώνει με σαφήνεια τον επενδυτή για τις αποδόσεις των προτεινομένων τίτλων. Συναφές περιεχόμενο του μεταγενέστερου νόμου 3606/2007 που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ. Ευθύνη τράπεζας και κατά το νόμο προστασίας καταναλωτών και υποχρέωσή της για ορθή και κατάλληλη πληροφόρηση του ιδιώτη επενδυτή, άλλως αποζημίωσή του. Προστασία όχι κάθε ασθενέστερου συναλλασσόμενου αλλά μόνο του συνάπτοντος σύμβαση εκτός του πλαισίου των επαγγελματικών του σχέσεων, διό ο αγοραστής ή αποδέκτης τραπεζικών προϊόντων ή υπηρεσιών δεν θεωρείται εκ των προτέρων καταναλωτής εκ μόνου του ότι είναι αντισυμβαλλόμενος Τράπεζας. Καταχρηστική η υπαγωγή στο άνω προνομιακό καθεστώς ιδιωτών έμπειρων και με οικονομική επιφάνεια επενδυτών που ασχολούνται συστηματικά με υψηλές οικονομικές συναλλαγές. Τα «ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας» ή «διηνεκή» ή «άληκτα» συνιστούν ομολογίες που εκδίδονται ως ονομαστικά ή ανώνυμα αξιόγραφα επί σύναψης ομολογιακού δανείου από ανώνυμη εταιρία ή κράτος και παρέχουν στον κομιστή δικαίωμα απόληψης των συμβατικών (υψηλών) τόκων, όχι όμως και να ζητήσει από τον εκδότη ρευστοποίησή τους και επιστροφή - ρευστοποίηση της καταβεβλημένης αξίας τους σε κάποιο απώτερο χρόνο λήξης τους ή οποτεδήποτε, ενώ ο εκδότης διατηρεί δικαίωμα μονομερούς ανάκλησης αυτών ελεύθερα. Οι τίτλοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως υβριδικοί καθώς παρουσιάζουν ομοιότητες με τα ομόλογα των ομολογιακών δανείων και με τις προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, αλλά δεν ταυτίζονται. Τα άνω ομόλογα δεν είναι απλά επενδυτικά προϊόντα, διό οι ανώνυμες εταιρίες επενδυτικών υπηρεσιών υπέχουν αυξημένη υποχρέωση ενημέρωσης του επενδυτή, καθόσον η χρήση και κυκλοφορία αυτών ως κοινών ομολόγων ομολογιακού δανείου αποδίδει ψευδή εικόνα, ικανή να παραπλανήσει και τον πλέον βαθυγνώστη επενδυτή, ως προς τη νομική φύση και λειτουργία τους.

Διαβάστε Περισσότερα

Προστασία καταναλωτή κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύματα -. Δυνατότητα προφορικής σύναψης σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Υποχρέωση του παρέχοντος επενδυτικές υπηρεσίες προς παροχή ορθών και πλήρων επενδυτικών συμβουλών, π

Δικαστήριο:     ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος:     ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης:     7169
Ετος:     2010
Περίληψη

Προστασία καταναλωτή κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύματα -. Δυνατότητα προφορικής σύναψης σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Υποχρέωση του παρέχοντος επενδυτικές υπηρεσίες προς παροχή ορθών και πλήρων επενδυτικών συμβουλών, που ανταποκρίνονται στα προσωπικά στοιχεία του εκάστοτε καταναλωτή. Υποχρέωση της τράπεζας για αποκατάσταση της προκληθείσας ζημίας, σε περίπτωση παροχής συμβουλών κατά παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεών της. Έννοια καταναλωτή στις σχετικές συμβάσεις. Δεν υπάγονται στο προστατευτικό πεδίο του νόμου ιδιώτες επενδυτές που ασχολούνται συστηματικά με προϊόντα και συναλλαγές υψηλής οικονομικής αξίας.

Διαβάστε Περισσότερα

Αριθμός 631/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αριθμός 631/2015
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
A1' Πολιτικό Τμήμα
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Αντώνιο Ζευγώλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Γεωργίου Χρυσικού), Γεώργιο Λέκκα, Πηνελόπη Ζωντανού, Αθανάσιο Καγκάνη και Χαράλαμπο Μαχαίρα, Αρεοπαγίτες.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ, δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Μαΐου 2015, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη για να δικάσει μεταξύ:
Της αναιρεσείουσας: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (πρώην "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"), που εδρεύει στην ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Φλώρα Τριανταφύλλου και κατέθεσε προτάσεις.

Διαβάστε Περισσότερα

Νομικό πλαίσιο

Νομικό πλαίσιο

Σύμφωνα με το νόμο, κατά τις όποιες συναλλαγές, τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να συμμετέχουν καλόπιστα τηρώντας τα συναλλακτικά ήθη. Στη δική μας περίπτωση, όλοι εμείς οι κάτοχοι ΜΑΕΚ θεωρούμε ότι πέσαμε θύματα απάτης με υπαιτιότητα της τράπεζας, η οποία, παρόλο που γνώριζε τόσο το είδος όσο και το επισφαλές περιεχόμενο των εν λόγω προϊόντων, όχι μόνο δεν μας προστάτευσε, αλλά επέλεξε κακόπιστα να μας τα παρουσιάζει ως την ασφαλέστερη επιλογή, εναλλακτική και όμοια μιας προθεσμιακής κατάθεσης και μάλιστα κάτω από το λογότυπό της, δημιουργώντας στον μέσο καταναλωτή την εσφαλμένη πεποίθηση ότι είναι πλήρως εξασφαλισμένα.

Επιπροσθέτως και ειδικά για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, η σχετική νομοθεσία απαιτεί από τις τράπεζες να παρέχουν «ακριβείς, σαφείς, μη παραπλανητικές» πληροφορίες και μάλιστα σε «τυποποιημένη μορφή», ώστε ο εκάστοτε πελάτης να έχει τον χρόνο να τις μελετήσει και να υποβάλει τις τυχόν απορίες του. Πέραν των παραπάνω, οι πληροφορίες που δίνονται οφείλουν να είναι σε μορφή «κατανοητή» για τον κάθε πελάτη ατομικά και ανάλογη με τις γνώσεις του, τις οικονομικές του επιδιώξεις και τους στόχους του. Ο νόμος προβλέπει περαιτέρω ότι η τράπεζα πρέπει λαμβάνει όλα τα «κατάλληλα μέτρα, για να προστατεύει τα δικαιώματα κυριότητας των πελατών, σε περίπτωση αφερεγγυότητας». Σε κάθε δε περίπτωση, η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τον κάθε πελάτη της πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε συναλλαγής για το βαθμό ασφαλιστικής κάλυψης που παρέχουν τα προϊόντα που προτείνει. Τις συγκεκριμένες εκ του νόμου υποχρεώσεις της η τράπεζα όχι μόνο συστηματικά δεν τις τηρούσε, αλλά διέθετε τα προϊόντα αυτά με ιδιαίτερα επίμονο και συστηματικό τρόπο αδιακρίτως σε όλους τους απλούς αποταμιευτές - πελάτες της, ζημιώνοντάς μας κατάφωρα, όπως άλλωστε φαίνεται και από σχετικά έγγραφα, με τα οποία απαιτείται χαρακτηριστικά από τους υπαλλήλους της να «αφήσουν οποιαδήποτε άλλη εκκρεμότητα έχουν», προκειμένου να προωθήσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα.

Θεωρούμε περαιτέρω ότι έχουμε θιγεί και ως καταναλωτές από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που ακολουθούσε συστηματικά η τράπεζα, εφόσον, προκειμένου να μας πείσει να αγοράσουμε τα ΜΑΕΚ, τα παρουσίαζε με τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγούμαστε σε πλάνη ως προς τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και να προβαίνουμε στην εν λόγω αγορά, γεγονός το οποίο σε καμία περίπτωση δε θα λάμβανε χώρα, εάν είχαμε πλήρη και ορθή εικόνα των ακριβών χαρακτηριστικών τους.

Σχετικά έχει αποφανθεί και ο Συνήγορος του Καταναλωτή, στον οποίο έχουν προσφύγει πολλοί από εμάς, με την με αριθμό πρωτοκόλλου 4995/25.02.2013 Σύστασή του, η οποία προτρέπει επί λέξει την τράπεζα «να προβεί σε αποκατάσταση των ζημιωθέντων καταγγελλόντων-πελατών της, καταβάλλοντας σε αυτούς τα ποσά κεφαλαίου που αυτοί επένδυσαν στους επίμαχους τίτλους απομειωμένα κατά τους ήδη καταβληθέντες τόκους».

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.