Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Α. Νεοφύτου: "Οι ζημιές να επιβαρύνουν όλους τους μετόχους της Τράπεζας Κύπρου"

Α. Νεοφύτου: "Οι ζημιές να επιβαρύνουν όλους τους μετόχους της Τράπεζας Κύπρου"

Σε δηλώσεις, με αφορμή τα αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου, προέβη ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου.

Μελετούμε πολύ προσεκτικά την ετήσια έκθεση και τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου για το 2012, όπως αυτά εγκρίθηκαν και ανακοινώθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας. Από τη μελέτη προκύπτουν διάφορα ερωτήματα, αλλά και ένα κυρίαρχο:

1. Στις 26 Μαρτίου 2013 η Τράπεζα Πειραιώς, όπως είναι γνωστό, εξαγόρασε τις τραπεζικές δραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου, της Λαϊκής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας, στην Ελλάδα.

Το αποτέλεσμα της συναλλαγής εκείνης ήταν η επιβολή ζημιάς ύψους €1,4 δις στην Τράπεζα Κύπρου και €2 δις περίπου στην Λαϊκή Τράπεζα. Η συνολική ζημιά που υπέστησαν οι μέτοχοι, οι κάτοχοι αξιογράφων και οι καταθέτες των κυπριακών τραπεζών από την αναγκαστική πώληση των εργασιών τους στην Ελλάδα, ανήλθε στα €3,4 δις.

Αυτό ακριβώς το ποσόν καταχωρήθηκε, όπως ανακοινώθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς, ως κέρδος στους λογαριασμούς της του πρώτου τριμήνου του 2013.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κέρδος των €3,4 δις που πραγματοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς αντιπροσωπεύει το 40% περίπου του νέου μετοχικού της κεφαλαίου.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι με το κέρδος της εξαγοράς των κυπριακών τραπεζών, τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς αυξήθηκαν δραστικά και ανήλθαν στο 14%.

2. Η πώληση των κυπριακών εργασιών της Λαϊκής στην Τράπεζα Κύπρου, της έχει προκαλέσει ζημιά ύψους €2 - €2,5 δις περίπου.

Η ζημιά αυτή έχει επιβαρύνει τους μετόχους, τους κατόχους αξιογράφων και τους ανασφάλιστους καταθέτες της Λαϊκής, με αποτέλεσμα η Λαϊκή Τράπεζα να βρίσκεται σήμερα ουσιαστικά, σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Η ζημιά όμως την οποία έχει υποστεί η Λαïκή, με βάση τα πιο πάνω γεγονότα καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Εξυγίανσης και του μεταβατικού συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, δεν έχει καταχωρηθεί ποτέ ως κέρδος στους λογαριασμούς της Τράπεζας Κύπρου προς όφελος των παλαιών μετόχων της, όπως προνοείται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Δεν έχει ακολουθηθεί η ίδια πρακτική που εφαρμόστηκε στην αντίστοιχη περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς.

3. Το κέρδος αυτό αντιπροσωπεύει ενδεχόμενες μελλοντικές ζημιές της Τράπεζας Κύπρου επί του χαρτοφυλακίου δανείων της Λαϊκής.

Σε καμία περίπτωση δεν νοείται να επιβληθούν μελλοντικές ζημιές επί των παλαιών μετόχων της Τράπεζας Κύπρου προκαταβολικά, και χωρίς να είναι κανείς σε θέση στο παρόν στάδιο να προσδιορίσει με ακρίβεια τι θα προκύψει στο μέλλον.

Αυτό αντίκειται των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πρακτική που εφαρμόστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς.

Οι πραγματικές ζημιές που θα προκύψουν στο μέλλον θα πρέπει να επιβαρύνουν όλους τους μετόχους της Τράπεζας Κύπρου στο σύνολό τους – παλαιούς και νέους.

Στη βάση όλων των πιο πάνω ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να μελετά αλλά και να διερευνά τις παραμέτρους του σοβαρού αυτού ζητήματος που έχει άμεση σχέση με το δίκαιο αλλά και το μέλλον της οικονομίας γενικότερα.

Ειδικότερα στην αντιμετώπιση της περιουσίας εκατοντάδων χιλιάδων Κυπρίων. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης όλων των πτυχών του θέματος, ο ΔΗΣΥ θα προβεί σε διευθετήσεις ώστε να έχει συναντήσεις με όλους τους φορείς για διευκρινήσεις επί των σημείων εκείνων που εγείρουν σωρεία ερωτηματικών και χρήζουν εξηγήσεων.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.