Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, δυνάμει του άρθρου 141(4) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει ότι αποφάσισε, κατόπιν διεξαγωγής ελέγχου, ότι η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd έχει παραβιάσει τις διατάξεις των άρθρων 18(2)(α), 36(1)(α),(β) και (γ) και 52(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 και των άρθρων 6, 10 και 14 της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας για την Επαγγελματική Συμπεριφορά των Τραπεζών κατά την Παροχή Επενδυτικών ή Παρεπόμενων Υπηρεσιών και κατά την Άσκηση Επενδυτικών Δραστηριοτήτων.

Με βάση τα συμπεράσματα της επιτόπιας επιθεώρησης που διεξάχθηκε από την Κεντρική Τράπεζα για σκοπούς εξέτασης των διαδικασιών και πρακτικών που εφάρμοσε κατά την προώθηση της διάθεσης αξιογράφων κεφαλαίου που είχε εκδώσει η ίδια κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010 και των μετατρέψιμων αξιογράφων ενισχυμένου κεφαλαίου (‘ΜΑΕΚ’) το 2011, τεκμηριώθηκε ότι τα μέτρα που έλαβε η τράπεζα ήταν ανεπαρκή για να διασφαλίσουν την μη παροχή, άμεσα ή έμμεσα, επενδυτικής συμβουλής κατά την διάθεση των εν λόγω αξιογράφων, με αποτέλεσμα να εμπλακεί στην παροχή της εν λόγω επενδυτικής υπηρεσίας.

Ως μετριαστικό παράγοντα για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έλαβε υπόψη τα όσα έχουν επισυμβεί τους τελευταίους μήνες στην ίδια την Τράπεζα, στους ανασφάλιστους καταθέτες και άλλους πιστωτές της, την κατάσταση εξυγίανσης στην οποία βρίσκεται η Τράπεζα μέχρι σήμερα και την επερχόμενη εκκαθάρισή της, ως επίσης και τις αρχές που διέπουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Ως εκ τούτου η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αποφάσισε να μην επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο στην Τράπεζα.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.