Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Καμπάνα €31 εκατ. σε JCC και τράπεζες από Επιτροπή Ανταγωνισμού

Είχε γίνει καταγγελία από FBME το 2010 για συμπεριφορά αθέμιτου ανταγωνισμού από JCC και τράπεζες σε σχέση με την αγορά πιστωτικών καρτών.

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) με πολυσέλιδή της απόφασή (480 σελίδες) επέβαλε στις εταιρείες JCC Payment Systems Limited, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Marfin Popular Bank Public Co Ltd, Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, USB Bank Plc, Alpha Bank Cyprus Ltd, Εμπορική Τράπεζα Κύπρου Λτδ, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ και Societe Generale Cyprus Ltd, πρόστιμο συνολικού ύψους €31.009.766 για παραβάσεις των άρθρων 3(1)(α) και 6(1)(α) και (β) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2014 και των αντίστοιχων άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της εξέτασης καταγγελίας της εταιρείας FBME Card Services Ltd. Στην Τράπεζα Πειραιώς δεν επιβλήθηκε κανένα πρόστιμο.

Ουσιαστικά με την απόφαση αυτή η ΕΠΑ καταγγέλλει τη JCC και τις πιο πάνω εμπορικές τράπεζες για καρτέλ ώστε να μην επιτρέψουν στην FBME να εισέλθει στον ανταγωνισμό της διαχείρισης των πράξεων πληρωμών με κάρτες. Το υψηλότερο πρόστιμο επιβλήθηκε στην Τράπεζα Κύπρου και ξεπερνά τα 18 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΠΑ, η Επιτροπή ομόφωνα κατέληξε ύστερα από έρευνα που κράτησε επτά χρόνια ότι στοιχειοθετείται παράβαση από τις πιο πάνω εταιρείες του νόμου που διέπει την προστασία του ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο της υπόθεσης αποτέλεσε η καταγγελία που υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 4/01/2010 από την εταιρεία FBME Card Services Ltd εναντίον των πιο πάνω αναφερομένων εταιρειών και της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ . Η καταγγελία αφορούσε τη συμπεριφορά της εταιρείας JCC και των προαναφερόμενων τραπεζών στην αγορά πληρωμών με κάρτες (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες).

Η απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 27/01/2016 κοινοποιήθηκε σήμερα, μετά την έκδοση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 2/2016 ημερομηνίας 3/3/2017, η οποία ανέτρεψε την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερομηνίας 29/1/2016.

Πριν δούμε αναλυτικά τις παραβάσεις στις οποίες κατέληξε η ΕΠΑ, ας δούμε συνολικά τα πρόστιμα:

- Τράπεζα Κύπρου: €18 εκατ.

- Marfin:€7.7 εκατ.

- JCC: 1,7 εκατ. εκατ.

- Ελληνική Τράπεζα: €1.6 εκατ.

- Alpha Bank: €1.4 εκατ.

- Εθνική: €233.972

- USB: €121.519

- Εμπορική: €160.851

- Societe: €94.102.

Αναλυτικά οι παραβάσεις στις οποίες η Επιτροπή κατέληξε ότι στοιχειοθετούνται (κι εξετάστηκαν με βάση τα δεδομένα και γεγονότα του 2009-2010) αφορούν:

1. την απόφαση της JCC ως ένωση επιχειρήσεων των εκδοτριών τραπεζών μετόχων της για τον καθορισμό των Εγχώριων Διατραπεζικών Προμηθειών (στο εξής τα «ΕΔΠ»), που περιορίζει τον ανταγωνισμό στην αγορά έκδοσης καρτών και κατ΄ επέκταση στην αγορά αποδοχής καρτών πληρωμών εντός της Κύπρου, καθότι επιφέρει ένα ενιαίο σύστημα καθορισμού των ΕΔΠ κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101 της ΣΛΕΕ. Η εν λόγω παράβαση είναι συνεχιζόμενη.
Επιβληθέν πρόστιμο προς JCC: €1.204.564.

2. τις συμφωνίες που σύναψαν η JCC, μαζί με τις τράπεζες μη μετόχους της εντός της Κύπρου, και συγκεκριμένα με τις USB, Εμπορική και Societe, για καθορισμό των ΕΔΠ, που περιορίζουν τον ανταγωνισμό στην αγορά έκδοσης καρτών πληρωμών και κατ΄ επέκταση στην αγορά αποδοχής καρτών πληρωμών εντός της Κύπρου, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101 της ΣΛΕΕ.

Η εν λόγω παράβαση είναι συνεχιζόμενη. Επιβληθέντα πρόστιμα προς:
JCC: €344.161
USB: €121.519
Εμπορική: €160.851 και Societe: €94.102.

3. Την επιβολή αθέμιτων τιμών στις χρεώσεις που αφορούν τα Δικαιώματα Εξυπηρέτησης Πελατών (στο εξής τα «ΔΕΠ») μέσω της πρακτικής της ληστρικής τιμολόγησης, από μέρους της JCC η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά της αποδοχής καρτών πληρωμών εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 102 της Σ.Λ.Ε.Ε.

Επιβληθέν πρόστιμο προς JCC: €172.081.

4. Την επιβολή αθέμιτων τιμών μέσω της πρακτικής της υπερβολικής τιμολόγησης στις χρεώσεις που αφορούν τις ΕΔΠ, από τις τράπεζες μέτοχους της JCC, ήτοι Τράπεζα Κύπρου, Marfin, Ελληνική Τράπεζα, Alpha Bank, Εθνική που κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση στην αγορά της έκδοσης καρτών πληρωμών εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 102 της Σ.Λ.Ε.Ε. Επιβληθέντα πρόστιμα προς:
Τράπεζα Κύπρου: €7.221.443
Marfin:€7.670.648
Ελληνική Τράπεζα: €1.569.989
Alpha Bank: €1.384.271 και
Εθνική: €233.972.

Για ότι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, κατά τον ουσιώδη χρόνο, κατέληξε ότι δεν παραβίασε το άρθρο 6(1)(α) του Νόμου και το αντίστοιχο άρθρο 102 της ΣΛΕΕ με την επιβολή αθέμιτων τιμών και/ή της πρακτικής της υπερβολικής τιμολόγησης στις χρεώσεις που αφορούν τις ΕΔΠ.

5. Τη συμπεριφορά της Τράπεζας Κύπρου που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην έκδοση και αποδοχή καρτών American Express (AMEX) εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και περιόριζε τον ανταγωνισμό στην αγορά επεξεργασίας καρτών AMEX, καθότι χωρίς αντικειμενική δικαιολόγηση, δεν παραχώρησε άδεια στην FBMECS έτσι ώστε τα τερματικά της να δέχονται κάρτες American Express (AMEX) για σκοπούς επεξεργασίας συναλλαγών, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό το άρθρο 6(1)(β) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 102 της Σ.Λ.Ε.Ε. προς ζημιά των καταναλωτών. Η εν λόγω παράβαση συνεχίστηκε μέχρι και το 2014.

Επιβληθέν πρόστιμο προς Τράπεζα Κύπρου: €10.832.165.
Σε 30 μέρες να πληρωθούν τα πρόστιμα

Η Επιτροπή, με την απόφαση της, καλεί τις καταγγελλόμενες εταιρείες όπως, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης της καταβάλουν τα διοικητικά πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν.

Η Επιτροπή επίσης, ομόφωνα αποφάσισε, για σκοπούς παύσης των ως άνω διαπιστωθεισών παραβάσεων από μέρους της JCC, να επιβάλει στην JCC τα ακόλουθα μέτρα:

(i) Να προβεί, εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, σε τροποποιήσεις όλων των Service Agreements (Συμφωνίες Εξυπηρέτησης) ώστε αυτά να μην περιέχουν συγκεκριμένους όρους και ακολούθως αφού επικυρωθούν (υπογραμμένα από όλα τα μέρη που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις) να αποσταλούν προς την Επιτροπή,

(ii) Να προβεί, εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, σε τροποποιήσεις του Καταστατικού της, ώστε αυτό να προνοεί και/ή να περιλαμβάνει πρόνοιες σχετικά με τον τρόπο διορισμού απόλυτα ανεξάρτητων, από τις Τράπεζες Μετόχων της Συμβούλων, στο Διοικητικό Συμβούλιο και ακολούθως να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. Οι Σύμβουλοι αυτοί δεν πρέπει να κατέχουν οποιαδήποτε θέση και / ή αξίωμα στις εν λόγω εταιρείες και πρέπει να ενεργούν εντελώς ανεξάρτητα και να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς επηρεασμό από τις τράπεζες μετόχους της JCC.

(iii) Η ανεξαρτησία των Συμβούλων πρέπει να επιβεβαιωθεί εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής από την JCC, προς αυτήν, κοινοποιώντας της τις σχετικές επιστολές διορισμού από τις τράπεζες μετόχους της, των διορισθέντων Διοικητικών Συμβούλων και σχετικές ενυπόγραφες δηλώσεις από τους ίδιους τους Συμβούλους αναφορικά με την ανεξαρτησία τους. Εν συνεχεία, για κάθε νέο διορισμό Διοικητικού Συμβούλου, η JCC να κοινοποιεί τα πιο πάνω σχετικά έγγραφα εντός ενός (1) μηνός από τον διορισμό κάθε Διοικητικού Συμβούλου.
(iv) Να συγγραφεί και να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης Κώδικας Διορισμού, Συμπεριφοράς και Παύσης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της JCC ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους.

Πηγή: https://politis.com.cy/article/kampana-31-ekat-se-jcc-ke-trapezes-apo-epitropi-antagonismou

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.