Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Κέρδη 50 εκ. το τρίμηνο

 Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε και μείωση του ELA κατά ένα δισεκατομμύριο
Βελτίωση και του Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις, που βρίσκεται τώρα στο 119%

Με τα κέρδη μετά τη φορολογία να ανέρχονται στα 50 εκ. ευρώ, τη χρηματοδότηση από τον ELA να έχει μειωθεί κατά 1 δισεκατομμύριο από την αρχή του χρόνου, τα προβληματικά δάνεια (δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών) μειωμένα κατά €1 δις ή κατά 9% και τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών στο 14,3% αυξημένο κατά 30 μονάδες βάσης, έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2016 η Τράπεζα Κύπρου.

Για πρόοδο μιλά ο Hurican
Τα αποτελέσματα αυτά, που ανακοινώθηκαν χθες, χαιρέτισε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, John Hurican, ο οποίος αφού εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνολική πρόοδο του συγκροτήματος το πρώτο τρίμηνο του 2016, είπε ότι η τράπεζα συνεχίζει και αυτό το τρίμηνο «με την ίδια δυναμική τις αναδιαρθρώσεις των προβληματικών δανείων, ολοκληρώνοντας αναδιαρθρώσεις ύψους €1,5 δις».

«Έχουμε σημειώσει», είπε, «σημαντική πρόοδο στη μείωση των προβληματικών δανείων, με τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών να μειώνονται κατά €1,0 δις ή 9% κατά τη διάρκεια του τριμήνου και αναμένουμε να προχωρήσουμε με περαιτέρω μείωση τα επόμενα τρίμηνα. Στόχος μας, επίσης, είναι να αποπληρώσουμε πλήρως τη χρηματοδότηση από τον ELA το συντομότερον. Είμαστε ικανοποιημένοι με την ουσιαστική πρόοδο που σημειώσαμε από την αρχή του έτους, για επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Η χρηματοδότηση από τον ELA σήμερα είναι στα €2,8 δις, κατά €1 δις χαμηλότερη από την αρχή του έτους».

Ο J. Hurican πρόσθεσε ότι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παραμένει σε υψηλό επίπεδο και ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το τρίμηνο ήταν στο ικανοποιητικό επίπεδο του 40%. Τα κέρδη πριν από τις προβλέψεις και τις απομειώσεις και τα κέρδη μετά τη φορολογία για το πρώτο τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε €145 εκατ. και €50 εκατ., αντίστοιχα.

Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της τράπεζας αναφέρεται ότι τα ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών της διαμορφώθηκαν σε €3.101 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2016. Σημειώνεται, επίσης, ότι στο τέλος Μαρτίου υπήρξε συμφωνία για την πώληση της Kermia Hotels Ltd, μια συναλλαγή από την οποία αναμένεται καθαρό κέρδος μετά τη φορολογία ύψους περίπου €1,8 εκατ. και καθαρό όφελος στα κεφάλαια ύψους περίπου €18 εκατ.

Καταθέσεις πελατών και δάνεια
Σύμφωνα με την τράπεζα, οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €14.128 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2016, σε σύγκριση με €14.181 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος αυξήθηκαν κατά €152 εκατ., με τις καταθέσεις πελατών στην Κύπρο να αυξάνονται κατά €98 εκατ.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι καταθέσεις παρέμειναν στα ίδια επίπεδα λόγω εποχικότητας αλλά και των επιπτώσεων από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι καταθέσεις πελατών στην Κύπρο ανήλθαν σε €12.691 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2016, και αποτελούν το 90% του συνόλου των καταθέσεων του Συγκροτήματος.

Μετά τις 31 Μαρτίου 2016, παρατηρήθηκε αυξημένη ροή καταθέσεων με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ρευστότητας του Συγκροτήματος. Το μερίδιο αγοράς επί των καταθέσεων της τράπεζας στην Κύπρο, ανήλθε σε 28,2% στις 31 Μαρτίου 2016, σε σύγκριση με το χαμηλό 24,6% στις 30 Νοεμβρίου 2014.

Στο 119% ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις
Οι καταθέσεις πελατών αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης του Συγκροτήματος, με τη συνεισφορά τους στη συνολική χρηματοδότησή του να αυξάνεται σταδιακά. Οι καταθέσεις πελατών αποτελούσαν το 62% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος στις 31 Μαρτίου 2016, σε σύγκριση με 61% στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και με το χαμηλό των 48% στις 31 Μαρτίου 2014. Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε στο 119% στις 31 Μαρτίου 2016, σε σύγκριση με 121% στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και με το υψηλό 151% στις 31 Μαρτίου 2014.

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €21.849 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2016, σε σύγκριση με €22.592 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Τα δάνεια στην Κύπρο ανήλθαν σε €19.984 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2016 και αντιπροσωπεύουν το 91% του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος.

Η τράπεζα είναι ο μεγαλύτερος δανειστής στην Κύπρο με το μερίδιο αγοράς επί των δανείων να ανέρχεται σε 40,4% στις 31 Μαρτίου 2016, σε σύγκριση με 37,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Τα δάνεια στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν σε €1.174 εκατ. και αντιπροσωπεύουν το 5% του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος, σε σύγκριση με €1.207 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Χρηματοδότηση από ELA και ΕΚΤ
Η χρηματοδότηση της Τράπεζας από το Ευρωσύστημα ανήλθε σε €3,8 δις στις 31 Μαρτίου 2016, και αποτελείται από χρηματοδότηση από τον ELA ύψους €3,3 δις και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ύψους €501 εκατ. Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η χρηματοδότηση από τον ELA μειώθηκε κατά €1,0 δις στο σημερινό επίπεδο των €2,8 δις. Συνολικά, η χρηματοδότηση από τον ELA έχει μειωθεί κατά €8,6 δις από το υψηλό των €11,4 δις τον Απρίλιο 2013.

Οι προοπτικές
Για τις προοπτικές η τράπεζα σημειώνει ότι συνεχίζει να επικεντρώνεται στην υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων με σκοπό να καταστεί ένα πιο δυνατό ίδρυμα, ικανό να στηρίξει την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους της.

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι της τράπεζας μεταξύ άλλων είναι:
- Σημαντική μείωση του προβληματικού δανειακού χαρτοφυλακίου.
- Ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής δομής και πλήρης αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ΕLΑ.
- Επικέντρωση σε κύριες δραστηριότητες στην Κύπρο και τις δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με τις δραστηριότητες στην Κύπρο να αντιπροσωπεύουν το 91% των δανείων και το 90% των καταθέσεων, η χρηματοοικονομική επίδοση της Τράπεζας είναι άμεσα συνδεδεμένη με το οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Κύπρο. Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Εκτίμηση που δημοσιοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2016, το πραγματικό ΑΕΠ στην Κύπρο για το α’ τρίμηνο 2016 αυξήθηκε κατά 2,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 (λαμβάνοντας υπόψη τις εποχικές διακυμάνσεις).

Οι προοπτικές για την κυπριακή οικονομία για το 2016 παραμένουν θετικές καθώς η εμπιστοσύνη ενδυναμώνεται και το κλίμα βελτιώνεται. Οι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη βελτίωση της οικονομίας σχετίζονται με το υψηλό επίπεδο προβληματικών δανείων, περαιτέρω καθυστερήσεις στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων της τράπεζας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητά της και τονίζεται ότι αναμένεται περαιτέρω μείωση των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών τα επόμενα τρίμηνα, αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική των αναδιαρθρώσεων και τη βελτίωση των οικονομικών και λειτουργικών συνθηκών στην Κύπρο.

Συμφωνία με μεγάλη διεθνή τράπεζα
Προκειμένου να ομαλοποιήσει τη χρηματοδοτική της δομή και να αποπληρώσει πλήρως τη χρηματοδότηση από τον ELA, η τράπεζα εντείνει τις προσπάθειές της για προσέλκυση νέων καταθέσεων, αξιοποιώντας την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πελατών της και τις βελτιωμένες μακροοικονομικές συνθήκες.

Η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της τράπεζας και η συνολικά βελτιωμένη χρηματοοικονομική της θέση αυξάνουν τις επιλογές χρηματοδότησής της και διευκολύνουν την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές για άντληση χρηματοδότησης, ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς και το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα πέτυχε για πρώτη φορά μετά τα γεγονότα του Μάρτη 2013, επιτυχή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές για άντληση χρηματοδότησης τον Μάιο του 2016 διεκπεραιώνοντας μία συναλλαγή χρηματοδότησης έναντι εξασφάλισης (υπό μορφή συναλλαγής συμφωνίας επαναγοράς) με μία μεγάλη διεθνή τράπεζα.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση και η βελτίωση της ρευστότητας της τράπεζας υποβοηθούν τις προσπάθειες χρηματοδότησης υποσχόμενων τομέων της εγχώριας οικονομίας που αναμένεται να στηρίξουν και να διαφοροποιήσουν περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα.

«Η τράπεζα», αναφέρεται, «θα συνεχίσει να διασφαλίζει τη διατήρηση της κατάλληλης κεφαλαιακής επάρκειας, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ κινδύνου της, το υψηλό επίπεδο των προβληματικών δανείων, την έκθεση στις μη κύριες δραστηριότητες στο εξωτερικό η οποία μειώνεται, καθώς και το οικονομικό και νομοθετικό περιβάλλον».

Η έκθεση στο εξωτερικό
Τέλος αναφορά γίνεται και στην εναπομένουσα μη-κύρια έκθεση στο εξωτερικό στις 31 Μαρτίου 2016, που είναι:
- Ελλάδα: Η καθαρή έκθεση αποτελείται από καθαρά στοιχεία που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό, ακίνητα από εκποιήσεις αξίας 168 εκ., έκθεση δανεισμού σε ελληνικές οντότητες, η οποία αποτελεί μέρος των συνήθων εργασιών της Τράπεζας στην Κύπρο, ύψους €87 εκατ. και έκθεση δανεισμού στην Κύπρο με εξασφαλίσεις στην Ελλάδα ύψους €71 εκατ.
- Ρουμανία: Η συνολική καθαρή έκθεση ανέρχεται σε €274 εκατ. (σε σύγκριση με €312 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2015).
- Σερβία: Η συνολική καθαρή έκθεση ανέρχεται σε €54 εκατ. (σε σύγκριση με €54 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2015).
- Ρωσία: Η εναπομένουσα καθαρή έκθεση (στοιχεία που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό και στοιχεία εκτός ισολογισμού) ανέρχεται σε €119 εκατ. (σε σύγκριση με €114 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2015).

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.