Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Τράπεζα Κύπρου: Δανειστής ή μέτοχος

Τράπεζα Κύπρου: Δανειστής ή μέτοχος

Έφτασε και στο δικό μου γραφείο το ενημερωτικό δελτίο με τους κυριότερους όρους των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) με εκδότη την Τράπεζα Κύπρου. Έχοντας μελετήσει αρκετά τέτοια δελτία, το μάτι μου έπεσε αμέσως στο άρθρο περί «Υποχρεωτικής Μετατροπής» και ακολούθως στα άρθρα περί «Γεγονότος Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου (Contingency Event)», περί «Γεγονότος Βιωσιμότητος (Viability Event)» και περί «Τιμής Υποχρεωτικής Μετατροπής». Με δυο λόγια, σε όλα αυτά τα άρθρα του δελτίου, περιγράφεται το πώς, ένας ομολογιούχος – δανειστής της τράπεζας, μετατρέπεται «σε χρόνο dt» σε μέτοχο της τράπεζας κι ας μην το επιθυμεί!

Διαβάζουμε λοιπόν ότι ενώ ο ομολογιούχος έχει επενδύσει σε ένα ομολογιακό δάνειο το οποίο προσφέρει ετήσιο επιτόκιο 6,50% για τις 10 πρώτες τοκοφόρες περιόδους και ακολούθως κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το euribor 6 μηνών πλέον 3,00%, (με προαιρετική την μετατροπή σε μετοχές) μπορεί να έλθει αντιμέτωπος με την ακόλουθη κατάσταση: « σε περίπτωση που επισυμβεί οποιοδήποτε Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου ή Γεγονός Βιωσιμότητας, τα ΜΑΕΚ υποχρεωτικά θα μετατρέπονται σε Συνήθεις (κοινές, εννοούν οι κουμπάροι) Μετοχές, στην Τιμή Υποχρεωτικής Μετατροπής ως ο σχετικός ορισμός πιο κάτω ». Στάση! Βαθειά αναπνοή! Και συνεχίζουν οι επεξηγήσεις :

Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου θα θεωρείται ότι έχει επισυμβεί όταν η Τράπεζα δώσει σχετική ειδοποίηση είτε (i) ότι το ύψος των Βασικών Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων της- Core Tier 1 Ratio (πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ) ή των Κοινών Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων - Common Equity Tier 1 Ratio (κατά ή μετά την ημερομηνία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ) είναι χαμηλότερο του 5%, ή (ii) όταν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καθορίσει ότι η Τράπεζα βρίσκεται σε μη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα κανονιστικά όρια του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio). Σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιηθεί η Υποχρεωτική Μετατροπή των ΜΑΕΚ σε Συνήθεις Μετοχές συνέπεια του Γεγονότος Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου.

Η Τράπεζα, κατά την αξιολόγηση της φερεγγυότητας καθώς και της οικονομικής της θέσης και συνέπεια πραγματικών ή αναμενόμενων ζημιών, μπορεί να κρίνει, σε συνεννόηση με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ή η Κεντρική Τράπεζα δυνατόν να απαιτήσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ότι πιθανόν η Τράπεζα να παύσει στο άμεσο μέλλον να ικανοποιεί τα ελάχιστα αποδεκτά όρια του δείκτη Βασικών Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων, του δείκτη Κοινών Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων ή του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, ανάλογα με την περίπτωση, και για αυτό το λόγο θα θεωρηθεί ότι Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου έχει επισυμβεί.

Γεγονός Βιωσιμότητας ορίζεται οποτεδήποτε (i) η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κρίνει ότι η υποχρεωτική μετατροπή των MAEK και άλλων αξιών, που με βάση τους όρους τους δυνατόν να μετατραπούν σε συνήθεις μετοχές σε Γεγονός Βιωσιμότητας, είναι αναγκαία για βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας και θα συμβάλει στη διατήρηση της φερεγγυότητας της Τράπεζας και/ή (ii) η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κρίνει ότι η Τράπεζα θα χρειαστεί κρατική βοήθεια για (α) τη διατήρηση της φερεγγυότητας της ή (β) αποφυγή του ενδεχόμενου πτώχευσής της ή (γ) δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει σημαντικό μέρος των υποχρεώσεών της ή (iii) σε άλλες παρόμοιες καταστάσεις.

Τα ΜΑΕΚ θα μετατραπούν υποχρεωτικά σε τέτοιο αριθμό Συνήθων (Κοινών εννοούν οι κουμπάροι) Μετοχών που καθορίζεται διαιρώντας την ονομαστική αξία των ΜΑΕΚ με το ψηλότερο της Κατώτατης Τιμής (Floor Price) και της ισχύουσας Τιμής Υποχρεωτικής Μετατροπής κατά τη σχετική Ημερομηνία Υποχρεωτικής Μετατροπής.

Τιμή Υποχρεωτικής Μετατροπής ορίζεται το χαμηλότερο από (i) την ανώτατη τιμή των €3,30 (και οποιεσδήποτε μετέπειτα τυχόν συνήθεις αναπροσαρμογές για εταιρικές πράξεις), και (ii) το 80% της μεσοσταθμικής τιμής διαπραγμάτευσης της μετοχής των πέντε εργάσιμων ημερών που προηγούνται της Ειδοποίησης για Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου ή Γεγονός Βιωσιμότητας.

Κατώτατη Τιμή (Floor Price) ορίζεται η ονομαστική αξία ανά Συνήθη Μετοχή (που κατά την Ημερομηνία Έκδοσης είναι €1).

Διαβάζοντας και μελετώντας τα προηγούμενα καταλήγουμε σε δυο σημαντικά συμπεράσματα. Συμπέρασμα πρώτον : Θέλει προσοχή η συμμετοχή σε αυτό το ΜΑΕΚ, καθώς από δανειστής της Τράπεζας μπορεί να βρεθείς μέτοχος της, σε μια εποχή που οι τράπεζες δεν βιώνουν μέσα σε παραδείσιες συνθήκες. Συμπέρασμα δεύτερον: η κατ’ εξοχήν πιο καθαρή (ως προς τον ισολογισμό της) και αποτελεσματική (ως προς την λειτουργία της) τράπεζα που δραστηριοποιείται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, λαμβάνει πρόνοιες τις οποίες οι λοιπές τράπεζες δεν λαμβάνουν.

Η δαμόκλειος σπάθη του Δημόσιου Χρέους (με την μορφή ομολόγων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών), η ύφεση της οικονομίας (με την μορφή των NPL δανείων) και η «εσωτερική στάση πληρωμών» (με τη μορφή τουστραγγαλισμού της ρευστότητας του συστήματος), συνθέτουν ένα σκηνικό ζοφερό, μέσα στο οποίο οι περισσότερες τράπεζες σφυρίζουν αδιάφορα, σαν το πρόβλημα να είναι κάποιου άλλου και όχι δικό τους. Αν προσθέσουμε και το νέο “over regulated” τραπεζικό θεσμικό πλαίσιο που δομείται αυτή τη στιγμή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το περιβάλλον των τραπεζών γίνεται ιδιαίτερα επιτακτικό για νέα κεφάλαια και οδηγείται σε μικρότερα περιθώρια κερδοφορίας. Προς τιμήν της λοιπόν, η Τράπεζα Κύπρου, μας παρουσιάζει μια άλλη εικόνα (πιο ρεαλιστική) της πραγματικότητας.

Πάντως εμείς προτιμούμε τη θέση του δανειστή από τη θέση του μετόχου!!!

Κ.Χ. (http://www.tradenews.gr)

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.