Κάτοχοι αξιόγραφων τράπεζας Κύπρου Ελλάδος


Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 ΤΗΣ ΤΡ.ΚΥΠΡΟΥ

Λευκωσία, 19 Μαΐου 2022

ΣΤ.8 Επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα
Το Συγκρότημα, στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων του, εμπλέκεται σε διενέξεις και νομικές διαδικασίες και υπόκειται
σε έρευνες και ανακρίσεις, αιτήματα για παροχή πληροφοριών, ελέγχους, έρευνες, νομικές και άλλες διαδικασίες από τις
εποπτικές αρχές, κυβερνητικούς και άλλους δημόσιους φορείς, πραγματικές και επαπειλούμενες, που αφορούν την
καταλληλότητα και την επάρκεια των συμβουλών που δόθηκαν στους πελάτες ή την μη παροχή συμβουλών, τις πρακτικές
δανεισμού και τιμολόγησης, τις υποχρεώσεις του Συγκροτήματος σε ότι αφορά την πρακτική σε θέματα πωλήσεων και τις
υποχρεώσεις αποκάλυψης πληροφοριών, την τήρηση αρχείων, την αρχειοθέτηση και διάφορα άλλα θέματα. Επιπρόσθετα, ως
αποτέλεσμα της επιδείνωσης της Κυπριακής οικονομίας και του τραπεζικού τομέα το 2012 και την μετέπειτα αναδιάρθρωση της
BOC PCL το 2013 ως αποτέλεσμα των Διαταγμάτων Διάσωσης με Ίδια Μέσα, η BOC PCL υπόκειται σε μεγάλο αριθμό νομικών
διαδικασιών και ερευνών που είτε προηγούνται, ή προκύπτουν από γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου
των Διαταγμάτων Διάσωσης με Ίδια Μέσα. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου το Συγκρότημα μπορεί να συνάψει συμφωνία
διακανονισμού. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν ο διακανονισμός αυτός είναι προς το συμφέρον της BOC PCL (ο διακανονισμός
αυτός δεν συνιστά παραδοχή αδικήματος) και πραγματοποιείται μόνο μετά από νομική συμβουλή και αφού ληφθούν όλες οι
εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα της διοίκησης.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Δικαστήριο επικυρώνει απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για
επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €950.000 στην Τράπεζα Κύπρου
Με απόφασή του ημερομηνίας 27 Μαΐου 2022, το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε Προσφυγή της
Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, Αρ. 960/2014, επικυρώνοντας την απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) αναφορικά με την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €950.000 για
παραβάσεις οι οποίες σχετίζονται με την επένδυση της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ σε
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ).

Διαβάστε Περισσότερα

Επιστρέφει στο κράτος €59 εκατ. η Τράπεζα Κύπρου μέχρι το 2028

Η Τράπεζα Κύπρου αναμένεται να επιστρέψει στο κράτος €59 εκατ. μέχρι το 2028, μέσω της καταβολής εγγυητικού τέλους για τη φορολογική ελάφρυνση €417 εκατ. της οποία επωφελήθηκε, μετά τη μεταφορά σε αυτή των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας.

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε κατά πλειοψηφία τον σχετικό νόμο με 26 ψήφους υπέρ και 22 κατά.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε περίπτωση μεταβίβασης εργασιών, περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο στο πλαίσιο εξυγίανσης, οι συσσωρευμένες ζημιές του υπό εξυγίανση πιστωτικού ιδρύματος δημιουργούν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση υπέρ του αποκτώντος πιστωτικού ιδρύματος, η οποία δύναται να μετατραπεί σε ειδική πίστωση φόρου.

Η Τράπεζα Κύπρου είχε αναγνωρίσει στις οικονομικές της καταστάσεις για το 2019 αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση €417 εκατ.

Διαβάστε Περισσότερα

Καμπάνα» από την ΕΚΤ στην Τράπεζα Κύπρου για «υψηλού βαθμού ανάρμοστη συμπεριφορά

 Διοικητικό πρόστιμο 575 χιλιάδων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για μεταβιβάσεις κεφαλαίων σε θυγατρική της εταιρεία χωρίς έγκριση του επόπτη. H EKT ταξινομεί την παραβίαση ως υψηλού βαθμού ανάρμοστη συμπεριφορά.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επέβαλε διοικητικές κυρώσεις και δη πρόστιμο ύψους 575.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ καθώς μετέφερε ρευστότητα στις θυγατρικές της χωρίς να ζητήσει προηγούμενη έγκριση από τον επόπτη.

Το 2016, ενόψει της κατάστασης ρευστότητας της τράπεζας εκείνη τη στιγμή, η ΕΚΤ επιβεβαίωσε ότι η Τράπεζα της Κύπρου έπρεπε να ζητήσει προηγούμενη έγκριση για οποιαδήποτε μεταφορά κεφαλαίου ή ρευστότητας σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της. Η εθνική εποπτική αρχή είχε αρχικά επιβάλει αυτό το προληπτικό μέτρο το 2012 πριν από την καθιέρωση ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας.

Διαβάστε Περισσότερα

Ζητούν «χρυσή φόρμουλα» για αποζημίωση οι κάτοχοι αξιογραφων

ΚΥΠΡΟΣ :

Την εξεύρεση «χρυσής φόρμουλας» για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι κάτοχοι αξιογράφων, ζητά με επιστολή του προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη ο Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων.

Στην επιστολή γίνεται αναφορά σε τέσσερις δικαστικές διαμάχες που εκδικάστηκαν υπέρ των εναγόντων και κλήθηκε η Λαϊκή Τράπεζα να πληρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Συγκεκριμένα, στην αγωγή 1394/2013 του Ε.Δ. Λάρνακας, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι υπάλληλοι της Λαϊκής Τράπεζας δεν επεξήγησαν αναλυτικά τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την επένδυση σε αξιόγραφα, αλλά μόνο ότι «τα χρήματα τους θα χάνονταν μόνο σε περίπτωση που έκλεινε η τράπεζα, πράγμα το οποίο θεωρείτο, από τον μέσο Κύπριο, απίθανο να συμβεί κατά τον επίδικο χρόνο». Στην ίδια απόφαση, γίνεται δεχτή μαρτυρία των εναγόντων ότι πρόκειται για ανθρώπους μη εξοικειωμένους με τέτοια προϊόντα, ενώ οι υπάλληλοι της Τράπεζας δεν τους υπέβαλαν ερωτήσεις για να εξακριβώσουν το επίπεδο των γνώσεών τους. Επομένως, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, όπως αναφέρεται στην επιστολή, συμπεραίνεται ότι στους ενάγοντες δόθηκε επενδυτική συμβουλή από άτομα μη πιστοποιημένα σε αντίθεση με τη σχετική νομοθεσία και χωρίς να τηρηθούν οι ασφαλιστικές δικλείδες του Νόμου. Η απόφαση εκδόθηκε υπέρ των εναγόντων και εναντίον της Τράπεζας για τα ποσά των €738.000 και €122.000 με νόμιμο τόκο από την καταχώρηση της αγωγής.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόστιμο €790.000 στην Τράπεζα Κύπρου για παραβίαση του νόμου για το ξέπλυμα επέβαλε η ΚΤΚ

Πρόστιμο ύψους €790.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου για μη συμμόρφωση με συγκεκριμένες πρόνοιες του νόμου και της οδηγίας της ΚΤΚ για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΚΤΚ, το πρόστιμο επιβλήθηκε ύστερα από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά το 2018 και 2019.  
«Μετά από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά το 2018 και 2019, αποφάσισε στις 9 Δεκεμβρίου 2021 την επιβολή μέτρων υπό μορφή προστίμου στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ύψους €790.000, λόγω παράλειψης συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας της ΚΤΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, 4η έκδοση του Δεκεμβρίου 2013, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, κατά τη χρονική περίοδο 2015 έως 2019»

Διαβάστε Περισσότερα

«Έδιωξε» πάνω από 80.000 δάνεια η Τράπεζα Κύπρου

Πάνω από 80.000 δάνεια λιανικής τραπεζικής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μαζί με ακίνητα που είναι υποθήκες, πώλησε η Τράπεζα Κύπρου από το 2018, με την τελευταία πράξη να ανακοινώνεται χθες, με την πώληση 20.000 δανείων, κυρίως ιδιωτών.

Η χθεσινή ανακοίνωση της πράξης Helix 3 για καθαρισμό του ισολογισμού από προβληματικούς χρεώστες έχει ως αποτέλεσμα η Τράπεζα Κύπρου να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 36% και τα ακίνητα κατά 9%. Όπως σημειώνεται από την τράπεζα «συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη το Helix 3, το Helix 2 και την οργανική μείωση που σημειώθηκε κατά το πρώτο εννιάμηνο 2021, η μείωση των ΜΕΔ για τους πρώτους εννιά μήνες του 2021 ανήλθε σε €2,2 δισ., μειώνοντας τα ΜΕΔ σε €0,9 δισ. και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια σε 8,6%».

Διαβάστε Περισσότερα

Υποθέσεις ΜΑΕΚ: Δικαίωση εντολέων μας στον Άρειο Πάγο

Με τις υπ’ αριθμ. 1182/2021 και 1183/2021 αποφάσεις του Α2 Τμήματος του Αρείου Πάγου απορρίφθηκαν οι αιτήσεις αναίρεσης της τράπεζας κατά των υπ’ αριθμ. 4507/2019 και 4509/2019 αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών και κατά εντολέων μας και έτσι οι τελευταίες αυτές αποφάσεις κατέστησαν αμετάκλητες.
Οι αποφάσεις αυτές είναι εξόχως σημαντικές καθώς κρίθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

    Ο ειδικός νόμος του 2013 και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα κυπριακά διατάγματα που επικαλείτο η τράπεζα ως δήθεν απρόοπτα γεγονότα που αναιρούσαν την προγενέστερη παράνομη συμπεριφορά της «αποτελούν γεγονότα αδιάφορα για το κρίσιμο ζήτημα της αιτιώδους συνάφειας, ως μεταγενέστερα του χρόνου επέλευσης της ζημίας»

Διαβάστε Περισσότερα

Δικαίωση Κεφαλαιαγοράς για πρόστιμα σε πρώην στελέχη Λαϊκής

Κερδίζει μεν υποθέσεις στο Διοικητικό Δικαστήριο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που αφορούν παλιές «αμαρτίες» της Λαϊκής Τράπεζας, αλλά ακόμη δεν είναι σίγουρο πότε θα εισπράξει πρόστιμα χιλιάδων ευρώ που έχουν επιβληθεί σε πρώην τραπεζικά στελέχη από Κύπρο και Ελλάδα.

Μετά από επτά χρόνια, οι διαδικασίες είναι ακόμη στα δικαστήρια και η Επιτροπή περιμένει να εισπράξει τα πρόστιμα που έχει επιβάλει, για παράβαση νομοθεσιών, που στο τέλος οδήγησαν και στο λουκέτο της τράπεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», για ορισμένα πρόστιμα που αφορούν πρώην στελέχη της Λαϊκής από την Κύπρο υπάρχει αισιοδοξία ότι θα εισπραχθεί έστω και το 50% της αξίας τους, λόγω της προσυμφωνημένης διαδικασίας που ακολουθήθηκε στο δικαστήριο, με βάση την ευχέρεια που δίνει ο νόμος. Ωστόσο, αυτή τη διαδικασία, σύμφωνα με πηγές, δεν φαίνεται να ακολουθούν πρώην τραπεζικά στελέχη από την Ελλάδα, όπως οι Ευθύμιος Μπουλούτας, Ελευθέριος Χιλιαδάκης και Μάρκος Φόρος, οι οποίοι εξαντλούν όλες τις νομικές διαδικασίες. Αυτό, στην πράξη σημαίνει ότι, αν οι πρωτόδικες αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου βρεθούν ενώπιον της ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου και χάσουν την υπόθεση οι προαναφερθέντες, τότε θα πρέπει να πληρώσουν το 100% του προστίμου. Υπάρχει προθεσμία 45 ημερών μετά την πρωτόδικη απόφαση για τα επόμενα βήματα. Θα φανεί προσεχώς αν τα πρώην τραπεζικά στελέχη τραβήξουν ακόμη περισσότερο τη διαδικασία με την εκδίκαση της απόφασης στην ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Διαβάστε Περισσότερα

Επιδίκαση αποζημίωσης για αξιόγραφα-Κυπρος

Κυπριακο Δικαιο σχετικα με τα αξιογραφα και την υποχρεωση αποζημιωσης !

Τα αξιόγραφα αποτέλεσαν σημείο τριβής και διαφοράς μεταξύ αγοραστών και τράπεζας, που αξιώνουν τα χρήματα που επένδυσαν, επικαλούμενοι ότι η τράπεζα δεν τήρησε τις υποχρεώσεις της που προβλέπονται στο σχετικό νόμο για την προστασία επενδυτών και ότι η συμπεριφορά που επέδειξε συνιστούσε αμέλεια και παράβαση νομίμων καθηκόντων της, γεγονός που τους επιτρέπει την επιδίκαση αποζημιώσεων για την απώλεια που υπέστηκαν. Στηρίζουν την αξίωση τους στο ότι η τράπεζα τους παρείχε επενδυτικές συμβουλές η ίδια, αντί να τους παραπέμψει σε ανεξάρτητο επενδυτικό σύμβουλο, δεν αξιολόγησε την καταλληλότητα τους για την αγορά αξιογράφων και τους παρείχε παραπλανητική πληροφόρηση μη αναφέροντας τους κινδύνους, αλλά προωθούσε μόνο τα πιθανά οφέλη της εξασφάλισης των αξιογράφων για να τους δελεάσει να τα αγοράσουν. Σύμφωνα με το Ν.144(Ι)/2007, κάθε Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και κατ’ αναλογία η τράπεζα που έλαβε σχετική άδεια λειτουργίας οφείλει, κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σε πελάτες, να ενεργεί δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών της και να συμμορφώνεται ιδίως με συγκεκριμένες αρχές, όπως η παροχή πληροφοριών που να είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές. Όταν παρέχει επενδυτικές συμβουλές, οφείλει να αντλεί τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τη γνώση και την πείρα του πελάτη στον επενδυτικό τομέα, καθώς και σχετικά µε την οικονομική κατάσταση και τους επενδυτικούς του στόχους, ώστε να του συστήσει τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοοικονομικά μέσα που είναι κατάλληλα για την περίπτωσή του.

Διαβάστε Περισσότερα

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας από μια ανεξάρτητη ομάδα ομολογιούχων της Τράπεζας Κύπρου που εν αγνοία τους από καταθέτες έγιναν, με παραπλάνηση, ομολογιούχοι-επενδυτές και τώρα μέτοχοι του ενός cent. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να συντονίσει τον αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα.